Vào hay không vào đại học?

gs_john_vu-khong-vao-dai-hoc
GS John Vũ

Vào hay không vào đại học?

Một học sinh viết cho tôi: “Nếu bằng đại học không còn bảo đảm cho việc làm, tại sao em cần vào đại học? Em đã tự học Python và Java từ Coursera trong vài tháng. Em KHÔNG cần bốn năm nữa để học điều đó? Thầy nghĩ em có thể có được việc làm trong ngành công nghệ bây giờ không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp:

Thứ nhất, tôi muốn em phân biệt sự khác biệt giữa việc làm và nghề nghiệp (hay sự nghiệp). Có thể em có khả năng kiếm được việc làm như người lập trình bằng kĩ năng lập trình mà em tự học nhưng để đi lên trong nghề nghiệp, em sẽ cần nhiều điều hơn chỉ là kĩ năng viết mã.

Việc làm là cái gì đó em làm để kiếm tiền (tạo thu nhập). Nghề nghiệp là một nghề được đào tạo mà sau này em có thể dành phần lớn thời gian trong đời để theo đuổi và phát triển. Là người lập trình, nếu em quyết định những gì mình đã học là đủ và dừng học tập, em sẽ thấy bản thân mình bị rắc rối nghiêm trọng khi công nghệ thay đổi và kĩ năng của em không còn được cần nữa.

Thứ hai, em vào đại học để được giáo dục. Giáo dục đại học giúp em thu nhận tri thức trong nhiều môn học, cũng như tri thức chuyên môn mà em quan tâm tới. Nó giúp em phát triển khả năng suy nghĩ độc lập và phê phán (thông qua học hỏi và trao đổi với thầy cô, bạn bè). Là sinh viên đại học, em sẽ khám phá ra đam mê riêng của em về môn học nào đó cũng như học về bản thân em, trưởng thành hơn và trở thành một người sống có trách nhiệm.

Đọc thêm  Xu hướng phân cực việc làm

Ngày nay thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Phần lớn các việc làm tốt đều yêu cầu bằng đại học nơi em có nhiều cơ hội hơn để chọn lựa.

Nếu em KHÔNG muốn vào đại học mà ưa thích học từ MOOCs (Massive Open Online Courses – khóa học trực tuyến mở cho đại chúng), em vẫn cần có bản kế hoạch nghề nghiệp. Em cần nhận diện mọi kĩ năng và kiến thức mà thị trường việc làm cần. Biết cách lập trình chỉ là bước đầu tiên nhưng em cần nhiều hơn là chỉ kĩ năng viết mã.

Chẳng hạn, em đã xác định được mình muốn làm việc ở lĩnh vực đặc biệt nào chưa?

  • Nếu em muốn làm việc như người lập trình Web, em cần học JavaScript, PHP, HTML, CSS và một số tri thức về cơ sở dữ liệu.
  • Nếu em muốn làm việc như người lập trình app di động, em cần biết về Android, IOS và kiến thức cơ bản nào đó về an toàn thông tin mạng.
  • Nếu em muốn xây dựng sản phẩm phần mềm, em cần biết về vòng đời phát triển phần mềm, và các phương pháp lập kế hoạch phát triển sản phẩm, agile hay DevOps v.v.
Đọc thêm  Đối thoại ở Thượng Hải

Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, em cần phát triển kĩ năng mềm như trao đổi, cộng tác, làm việc tổ, trình bày và kĩ năng quan trọng nhất: “Học cả đời.”

—English version—

Going or not going to college?

A student wrote to me: “If a college degree is no longer guarantee for a job, why do I need to go to college? I already learned Python and Java from Coursera in a few months. I do NOT need another four years to learn that? Do you think I can get a job in the technology industry now? Please advise.”

Answer: First, I would like you to distinguish the difference between a job and a career. It is possible for you to get a job as a programmer with your programming skills but to move up in a career, you will need more than just coding skills. A job is something you do to make money. A career is a profession that involves special training or formal education where you can work for your whole life. As a programmer, if you decide that is enough and stop learning, you will find yourself in serious trouble when technology changes and your skills are no longer needed.

Second, you go to college to get educated. A college education helps you to acquire knowledge in many subjects, as well as specific knowledge that you are interested in. It helps you to develop the ability to think independently and critically. As a college student, you will discover your own passion for certain subjects as well as learning about yourself and mature to be a responsible person. Today the world is changing rapidly. Most of the good jobs require a college degree where you have more opportunities to choose from.

Đọc thêm  Học ngoại ngữ

If you do NOT want to go to college but prefer to learn from MOOCs, you still need to have a career plan. You need to identify all the skills and areas that the job market needs. Knowing how to program is only the first step but you need more than the coding skills. For example, what specific areas do you want to work on? If you want to work as a Web Developers, you need to learn JavaScript, PHP, HTML, CSS and some knowledge of database. If you want to work as a mobile app developer,  you need to know about Android, IOS and some fundamental of cybersecurity. If you want to build software products, you need to know about software development lifecycle, and methods such as plan-driven, agile or DevOps etc. Besides technical skills, you need to develop soft-skills such as communication, collaboration, teamwork, presentation and the most important skill: “Lifelong learning.”

Nguồn: science-technology.vn/?p=6130 (science-technology.vn)

-VNEconomics tổng hợp và có hiệu chỉnh những lời khuyên hữu ích từ GS John Vũ

# không vào đại học

VNEconomics – Chúng tôi mong muốn đem tri thức khoa họccông nghệkinh tế đến với nhiều người Việt Nam. Đặc biệt là kiến thức về Blockchain & tiền mã hóa

Leave a Reply