Categories
HỌC

Ví dụ bài tập quản trị tài chính tính Payback, NPV, IRR, MIRR, Crossrate?

Cho dự án X với dòng tiền các năm kỳ vọng như sau:

CF0 = -10000

CF1 = 6500

CF2 = 3000

CF3 = 3000

CF4 = 1000

Lãi suất chiết khấu r=12%

Hãy tính thời gian hoàn vốn giản đơn, thời gian hoàn vốn có chiết khấu, NPV, IRR, MIRR?

Trả lời:

+ Tính payback

Cần tính dòng tiền tích lũy qua các năm

CF0 = -10000

CF1 = -3500

CF2 = -500

=> Payback(X) = 2 + 500/3000 = 2.17 năm

+ Tính NPV

Công thức tính NPV= Xích ma (t=0-5)[CFt/(1+r)^t]

= -10000 + 6500/1.12^1 + 3000/1.12^2 + 3000/1.12^3 + 1000/1.12^4 = 966.01$

+ Tính IRR

Sử dụng phép thử

r2 và r1 sao cho r2>r1 và NPV1 > 0; NPV2<0

Công thức tính IRR = r1+(r2-r1)*NPV1/(NPV1 + |NPV2|)

Bài này tính hơi thủ công.

+ TÍnh MIRR

Ta có PV=TV/(1 + MIRR)^n

TV là tích lũy dòng tiền về năm n(năm 4)

TV = 1000 + 3000*1.12 + 3000*1.12^2+6500*1.12^3 = 17255.23

=> (1+mirr)^n = TV/PV = 17255.12/10000 = 1.7255

=> 1+mirr = 1.146

=> mirr = 14.6%

+ Tính PI:

PI=PV/Chí phí X

PV = NPV + Chi phí X = 966.01 + 10000 = 10966.01

=> PI = 10966.01/10000 = 1.097

+ Lựa chọn đầu tư:

– Nếu có thêm dự án Y và X,Y độc lập, lựa chọn X và Y nếu NPV dương

– Nếu có thêm dự án Y và X, Y loại trừ nhau, lựa chọn dự án nào có NPV dương và lớn hơn.

+ Giả sử dự án Y có dòng tiền kỳ vọng như sau, tính crossrate?

CF0 = -10000

CF1-4 = 3500

Để tính crossrate ta tính CF của Project Delta=CFx – CFy. Tính IRR của delta chính là giá trị crossrate của X và Y.

Dòng tiền ước lượng của X-Y:

CF0= 0

CF1= 3000

CF2= -500

CF3= -500

CF4= -2500

r1=12; npv=335.29

r=13, npv=383.47

r=14, npv=429.15

r=10, npv=230.86

r=8; npv = 114.61

r=7; npv=51.63

r=6; npv=-14.85

Vậy chọn: r1=6%; r2=7%

crossrate = 6+(7-6)14.85/(14.85+51.63) =6.22%

2 replies on “Ví dụ bài tập quản trị tài chính tính Payback, NPV, IRR, MIRR, Crossrate?”