Categories
HỌC

Ví dụ và cách xây dựng mục tiêu cho công ty

Sau các bước xây dựng tầm nhìnsứ mệnh cho công ty bạn cần xây dựng mục tiêu cho hoạt động sắp tới công ty tập trung vào điều gì.

Tầm nhìn và sứ mệnh thường ít khi thay đổi nhưng mục tiêu có thể thay đổi theo thời kỳ.

Mục tiêu là những bản báo cáo ngắn gọn xác định kết quả cuối cùng của một nỗ lực làm việc nào. Một mục tiêu cần đảm bảo tiêu chí SMART.

Điều quan trọng của việc đề ra mục tiêu cần bao quát các hoạt động của công ty bạn.

Một mục tiêu tốt sẽ nổi bật lên những điều sau:

 • Tạo ra nhịp độ hoạt động có thể định lượng cho công ty.
 • Tập trung nguồn lực tạo ra các kết quả cụ thể.
 • Định lượng rõ ràng kết quả đầu ra, đo lường sự thành công dễ dàng hơn.
 • Cung cấp mục tiêu cụ thể cho mọi người và tổ chức.
 • Thiết lập khuôn khổ về trách nhiệm giải trình và cơ chế khen thưởng.
 • Giảm thiểu chủ quan và làm việc theo cảm xúc.

Để mục tiêu bao quát hoạt động của công ty, mục tiêu cần có 3 loại mục tiêu tối thiểu sau:

 • 1 mục tiêu giành cho kinh doanh hoặc doanh thu.
 • 1 mục tiêu cho lợi nhuận.
 • 2-3 mục tiêu cho tiếp thị (marketing).
 • 1-2 mục tiêu cho quá trình định hướng.

Như thế trong một bản mục tiêu hoạt động của công ty cần có từ 5-9 mục tiêu cần giành được.

Ví dụ mục tiêu cho đơn vị cố vấn:

 • Tăng doanh thu năm 2015 từ 95 ngàn đến 150 ngàn đô vào năm 2016.
 • Tăng thêm 5 khách hàng doanh nghiệp vào năm 2015, 2 khách hàng vào quí 2; 3 khách hàng trong quí 3 và 4.
 • Đưa ra ít nhất 3 buổi đào tạo nội bộ cuối năm 2014, 2 buổi đào tạo trực tuyến.
 • Tuyển thêm 2 nhân viên kỹ thuật lập trình.
 • Tuyển thêm 2 nhân viên kinh doanh vào năm 2015.

[email protected]

Kevin

2 replies on “Ví dụ và cách xây dựng mục tiêu cho công ty”

Thank anh Nguyễn Hữu Tiến em sẽ tìm hiểu và cập nhật thêm :d hiện tài liệu em xem chưa đề cập vấn đề này :d