Vì một tương lai tốt hơn

Ngày nay một số sinh viên vào trường chỉ để có được tấm bằng thay vì phát triển tri thức và kĩ năng của họ. Cho dù họ biết rằng bằng cấp không phải là thứ đảm bảo cho việc làm, nhưng nhiều người vẫn lấy thái độ “đợi cho tới khi sự việc xảy ra” thay vì hội tụ vào việc tìm ra giải pháp trước khi sự việc xảy ra. Chừng nào gia đình họ vẫn còn chăm nom tới họ, họ không lo nghĩ. Chừng nào họ vẫn có chỗ để đi về và thức ăn để ăn, họ không lo nghĩ.

Tuy nhiên với những sinh viên muốn có một tương lai tốt hơn, tôi muốn khuyên họ nghĩ về bản thân họ như một nhà chuyên nghiệp và quyết định lĩnh vực học tập nào là tốt nhất để làm tăng cơ hội có được việc làm của họ. Họ phải phát triển tri thức và kĩ năng nào đó mà họ có thể cung cấp cho công ti thuê họ, điều cho phép họ phân biệt bản thân họ với những người khác. Họ phải phát triển thói quen học cả đời như một bước cần thiết để giữ việc làm của họ và tăng trưởng trong nghề nghiệp của họ qua thời gian.

Ngày nay, phần lớn các sinh viên đều nhìn vào thị trường việc làm địa phương, nhưng với toàn cầu hoá, họ cũng phải nghĩ về thị trường toàn cầu. Có thể là với tri thức và kĩ năng đúng, họ có thể làm việc ở các nước khác nữa. Do thiếu hụt công nhân có kĩ năng, nhiều nước bây giờ mở cửa cho những người có kĩ năng di cư tới và làm việc ở đó. Mĩ cho phép quãng 80,000 người có kĩ năng tới và làm việc mỗi năm. Các nước châu Âu cũng “nhập khẩu” vài trăm nghìn công nhân có kĩ năng, phần lớn là công nhân công nghệ mỗi năm. Một khi họ học thêm về thị trường toàn cầu và nhu cầu này, họ sẽ có khả năng chuẩn bị và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng theo.

Là nhà chuyên nghiệp, họ phảo có tri thức chuyên gia, cho nên họ cần bắt kịp với những cái mới, đặc biệt về những thứ có liên quan tới lĩnh vực của họ và tiếp tục cập nhật kĩ năng của họ bên trong khu vực tri thức chuyên gia. Họ sẽ cần chú ý tới điều đang xảy ra trong công nghiệp để xác định xu hướng và nhu cầu. Nếu có kĩ năng mới hay công nghệ mới trong ngành công nghiệp mà họ quan tâm, họ cần học nó nhanh nhất có thể được. Ngày nay dễ dàng học các kĩ năng mới trong Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng Massive Online Open Courses (MOOCs) vì có những kĩ năng này sẽ tạo khác biệt giữa họ và các ứng cử viên khác, người cũng xin việc làm. Một khi họ phát triển kĩ năng được cần trên thị trường, họ sẽ có khả năng có được việc làm một cách dễ dàng.

Tôi bao giờ cũng đòi hỏi sinh viên phải xây dựng bản kế hoạch nghề nghiệp, nhưng sau khi tốt nghiệp, nhiều người bỏ nó vì họ quá bận rộn với công việc, và đó là sai lầm. Khi họ làm việc được vài năm, không còn mấy người trong số họ học trong việc làm của họ, cho nên họ cần bản kế hoạch nghề nghiệp để hướng dẫn họ đi lên. Tôi bao giờ cũng hỏi sinh viên của tôi: “Các em phải tự hỏi bản thân mình, kĩ năng nào mình cần để được thăng cấp sang mức tiếp trong công ti?” Một trong những lời khuyên của tôi cho người đang đi làm là dùng thời gian rỗi của họ để học những thứ mới mà sẽ giúp cho việc tiến triển nghề nghiệp của họ; thì họ sẽ đi trước những người khác. Điều này có thể là đơn giản như việc đọc các blog hay website kĩ thuật quãng 10-20 phút mỗi ngày để cải tiến tri thức của họ hay học một lớp MOOC mỗi năm để phát triển kĩ năng mới. Khi mà họ có thói quen học cả đời, họ sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về tương lai của họ.

 

—English version—

 

For a better future

Today some students go to school just to get a degree instead of developing their knowledge and skills. Even they know that the degree is not a guarantee for the job, but many take the attitude of “wait until thing happens” rather than focus on finding a solution before thing happens. As long as their family is still taking care of them, they do not worry. As long as they still have a place to go to and foods to eat, they do not worry.

However for students who want a better future, I would advise them to think of themselves as a professional and decide which field of study is the best to increase their chance of getting a job. They must develop certain knowledge and skills that they can offer to the hiring company which allows them to distinguish themselves from others. They must develop a lifelong learning habit as a necessary step to keep their job and grow in their career over time.

Today, most students are looking in the local job market, but with globalization, they should also think about the global market. It is possible that with the right knowledge and skills, they can work in other countries too. Due to the shortage of skilled workers, many countries are now an open door for skilled people to immigrate and work there. The U.S. allows about 80,000 skilled people to come in and work each year. European countries also “import” several hundred thousand skilled workers, mostly technology workers each year. Once they learn more about the global market and the need, they should be able to prepare and plan their career accordingly.

As a professional, they must have the expertise, so they need to keep up with the news, especially on things that relate to their field and continue to update their skills within their area of expertise. They will need to pay attention to what is happening in the industry to determine the trend and the needs. If there is a new skill or new technology in the industry they are interested in, they need to learn it as quickly as possible. Today it is easy to learn new skills in Massive Online Open Courses (MOOCs) because having these skills will differentiate between them and other candidates who are also applying for a job. Once they develop skills that are needed on the market, they will be able to get a job easily.

I always ask my students to develop a career plan but after graduate, many abandon it as they are too busy with work, and that is a mistake. When they are working for some years, there is not much for them to learn in their job, so they need a career plan to guide them to move up. I always told my students: “You must ask yourselves, what skills do I need to learn to get promoted to the next level in the company?” One of my advice for working people is to use their spare time to learn new thing that helps advance their career; then they will be ahead of others. This can be as simple as reading technical blogs or website about 10-20 minutes every day to improve their knowledge or taking one MOOCs class every year to develop new skills. As long as they have the lifelong learning habit, they will never have to worry about their future.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5055 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.