Việc làm chăm sóc sức khoẻ

Một học sinh trung học viết cho tôi: “Bố mẹ em muốn em học ở Mĩ. Họ thường đọc blog của thầy và muốn em học Khoa học máy tính hay Công nghệ thông tin. Họ nói rằng những lĩnh vực này có thể giúp em có được việc làm tốt ở đó. Em không muốn học công nghệ hay máy tính. Có lĩnh vực phi máy tính nào nhưng vẫn có cơ hội tốt để tìm việc làm ở đó không? Xin thầy lời khuyên.”

 

Đáp: Có nhiều linh vực học tập tốt với cơ hội việc làm tuyệt hảo mà em có thể chọn, tuỳ theo mối quan tâm của em và bao nhiêu nỗ lực em muốn để vào đó. Dựa trên điều thầy biết, Chăm sóc sức khoẻ là khu vực tuyệt hảo với cơ hội tốt mà em có thể muốn tìm hiểu.

Một số người thường liên kết chăm sóc sức khoẻ với Y học hay điều dưỡng nhưng đó là định nghĩa hẹp vì lĩnh vực này là rộng hơn nhiều và bao gồm cả Công nghệ y học và Chăm sóc sức khoẻ đa ngành (Allied Health). Theo một báo cáo mới, chăm sóc sức khoẻ sẽ sinh ra trên 4 triệu việc làm mới giữa các năm 2015 và 2025 ở Mĩ, vì việc tăng trưởng nhanh chóng trong dân số già. Phần lớn các việc làm trong công nghệ y tế và chăm sóc sức khoẻ đa ngành yêu cầu chỉ giáo dục đại học 2 năm (bằng liên kết hay chứng chỉ)

Công nghệ y tế nói tới các ứng dụng chẩn đoán hay trị liệu của khoa học và công nghệ để cải tiến hệ thống quản lí sức khoẻ. Chẳng hạn các nhà công nghệ và nhân viên kĩ thuật phòng thí nghiệm lâm sàng; công nhân kĩ thuật phòng thí nghiệm nha khoa; Chẩn đoán; ghi y bạ và kĩ thuật viên thông tin sức khoẻ; kĩ thuật viên phòng thí nghiệm mắt; và kĩ thuật viên dược v.v.

Chăm sóc sức khoẻ đa ngành nói tới việc chuyển giao các dịch vụ sức khoẻ hay dịch vụ có liên quan, duy trì việc nhận diện, đánh giá và ngăn ngừa bệnh tật, các dịch vụ nuôi dưỡng và ăn kiêng; chẳng hạn

Trợ lí nha khoa, Vệ sinh nha khoa, Chuyên gia dinh dưỡng, nhà nghiên cứu dinh dưỡng, trợ lí y tế, người trị liệu nghề nghiệp, và trị liệu vật lí v.v.

Tuy nhiên, phần lớn các việc làm này yêu cầu giỏi tiếng Anh. Nếu em muốn học khu vực chăm sóc sức khoẻ, em cần cải thiện kĩ năng tiếng Anh của em.

 

—English version—

 

Healthcare jobs

A high school student wrote to me: “My parents want me to study in the U.S. They often read your blog and want me to study Computer Science or Information Technology. They said that these fields could help me to get a good job there. I do not want to study technology or computer. Are there any non-computer fields but also have a good opportunity to find a job there? Please advise.”

 

Answer: There are many good fields of study with an excellent job opportunity that you can choose, depending on your interests and how much efforts that you want to put in. Based on what I know, Healthcare is an excellent area with a good opportunity that you may want to investigate.

Some people often associate Healthcare with Medicine or Nursing but that is a narrow definition because this field is much larger and include Medical Technology and Allied Health. According to a new report, healthcare will generate over 4 million new jobs between 2015 and 2025 in the U.S. because of the rapid growth in the elderly population. Most Medical technology and Allied Health jobs require only 2 years of college education (Associate degree or Certification)

Medical technology refers to the diagnostic or therapeutic application of science and technology to improve the health management systems. For example Clinical Laboratory Technologists and Technician; Dental Laboratory Technician; Diagnostic; Medical Records and Health Information Technician; Ophthalmic Laboratory Technician; and Pharmacy Technician, etc.

Allied Health refers to the delivery of health or related services pertaining to the identification, evaluation, and prevention of diseases, dietary and nutrition services; For example Dental Assistant,

Dental hygienists, Dietitians, Nutritionists, Medical assistants, Occupational therapists, and Physical therapists etc.

However, most of these jobs require strong English language. If you want to study healthcare areas, you need to improve your English skills.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5738 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.