Việc làm công nghệ tốt nhất ngày nay

Một sinh viên viết cho tôi: “Giáo sư kính mến, đây là câu hỏi nghiêm chỉnh, không phải chuyện đùa. Em muốn biết liệu có việc làm nào kéo dài lâu, làm được nhiều tiền, nhưng không bao giờ bị sa thải? Nếu em muốn có việc làm này, em tìm chúng ở đâu?”

 

Tôi đã trả lời bạn đó: “Đây là câu trả lời nghiêm chỉnh và không phải chuyện đùa. Vâng, có việc làm như điều đó nếu bạn có kĩ năng. Ngày nay các công ti trên khắp thế giới đang gặp khó khăn để tìm ra người có kĩ năng an ninh cyber. Ở Mĩ người ta ước lượng rằng có trên 300,000 việc làm an ninh cyber nhưng không có đủ người lấp vào. Với nhiều cuộc tấn công cyber hơn xảy ra và liên tục tăng lên, kĩ năng này là mấu chốt cho cả chính phủ và các công ti tư nhân. Theo Báo cáo việc làm Cybersecurity, thiếu hụt này có thể đạt tới 1.5 triệu đến năm 2020 ở Mĩ và trên toàn cầu, thiếu hụt này có thể chạm tới 6 triệu vì mọi nước đều cần kĩ năng này. Michael Kaiser, điều hành chính của Liên minh an ninh cyber quốc gia, nói: “Khi việc dùng Internet tăng lên nhanh hơn số người có thể bảo vệ nó, đây là việc làm tốt nhất làm ra nhiều tiền và kéo dài trong thời gian rất lâu.”

Ngày nay tội phạm cyber đã đẩy mọi chính phủ vào việc tỉnh táo vì họ không biết ai đứng đằng sau những cuộc tấn công này. Các công ti tư nhân đang bị đe doạ bởi các hackers đánh cắp thông tin, giữ dữ liệu của họ để đòi tiền chuộc, hay phá huỷ thông tin trên máy tính của họ qua phần mềm hại malware. Vài tháng trước đây, Nhà Trắng đã nêu ra yêu cầu rằng “Mĩ cần hành động ngay lập tức để đề cập tới việc thiếu hụt đang tăng lên và phát triển nhiều tài năng cyber chất lượng tốt để bảo vệ đất nước.”  Nhưng thiếu hụt này không dễ giải quyết vì phải mất thời gian dài để phát triển đủ các kĩ sư an ninh cyber. Vấn đề là công nghệ thay đổi nhanh chóng, và mối đe doạ cũng thay đổi mọi lúc nữa. Khó phát triển chương trình đào tạo để đào tạo mọi người khi nhiều thứ đang thay đổi. Một nhà chuyên nghiệp an ninh cyber giải thích: “Bạn phải không chỉ học nhanh mà còn phải thường xuyên đi trước các hackers và điều đó là không dễ. Trong việc làm này, bạn học những thứ mới mọi ngày, mọi tuần và mọi tháng.”

Khi các nhà chuyên nghiệp an ninh cyber kiểm điểm lại mạng và hệ thống để tìm lỗi, họ thấy bản thân họ phải đấu lại nhiều hacker chuyên nghiệp, người rất giỏi trong việc tìm “lỗ hở” để tấn công và trận chiến này đang trở nên dữ dội mọi lúc.

Vì nhu cầu mấu chốt này, phần lớn những người làm việc trong lĩnh vực này nhận được nhiều đề nghị việc làm từ các công ti khác, và một số trong những đề nghị này là tuyệt vời.  Những người có kĩ năng cao trong an ninh cyber và lãnh đạo tổ an ninh tại công ti có thể làm được từ USD $200,000 tới USD $250,000 một năm. Lương trung bình cho mức vào nghề là quãng USD $110,000. Những người có thể thiết kế, triển khai và quản lí an ninh mạng có thể làm được USD $150,000 tới $180,000 một năm, nhiều hơn bất kì việc làm công nghệ nào khác.

Trước khi tìm được việc làm, bạn có thể cần có đào tạo nào đó. Có vài môn học trong MOOC mà bạn có thể xem xét tới:

https://www.edx.org/course/cyberwar-surveillance-security-adelaidex-cyber101x-0

https://www.edx.org/course/cyber-security-economics-delftx-secon101x

—English version—

 

The best technology job today

A student wrote to me: “Dear Professor, this is a serious question, not a joke. I would like to know if  there is any job that last a long time, make a lot of money, but never get laid off? If I want to have this job, where do I find them?”

 

I answered him: “This is a serious answer and not a joke. Yes, there is a job like that if you have the skills. Today companies all over the world are having difficulty to find people with cyber security skills. In the U.S. it is estimated that there are over 300,000 cyber security jobs opportunities but not enough people to fill. With more cyber attacks happen and continue to rise, this skill is critical for both governments and private companies. According to the Cybersecurity Jobs Report, the shortage may reach 1.5 million by 2020 in the U.S. and globally, the shortage could hit 6 million because every country needs this skill. Michael Kaiser, chief executive of the National Cyber Security Alliance, said: “As the Internet usage is growing faster than people who can protect it, this is the best job that makes a lot of money and lasts a very long time.”

Today cybercrime has put every government on alert because they do not know who is behind these attacks. Private companies are being a threat by hackers stealing information, holding their data for ransom, or destroying information on their computers via malware. A few months ago, the White House put out a request that “The U.S. needs immediate actions to address the growing shortage and develop a lot of well-qualified cyber security talent to protect our country.”  But this shortage is not easy to solve because it would take a long time to develop enough cyber security engineer. The issue is technology changes quickly, and the threat also changes all the time too. It is difficult to develop training programs to train people where many things are changing. A cyber security professional explained: “You have to not only learn quickly but also constantly to keep ahead of hackers and it is not easy. In this job, you learn new things every day, every week and every month.”

As cyber security professionals review networks and systems for flaws, they find themselves go against many professional hackers who are also very good at finding “hole” to attack and the battle is becoming fierce all the time.

Because of the critical needs, most people who work in this field receive many job offers from other companies, and some of these offers are excellent.  People who have high skills in cyber security and leading security teams at companies can make between USD $200,000 to and USD $250,000 a year. The average salary for entry-level is about USD $110,000. People who can design, deploy and manage network security can make USD $150,000 to $180,000 a year which is much more than any other technology job.

Before finding the job, you may need to get some trainings. There are few courses in MOOCs that you may want to consider:

https://www.edx.org/course/cyberwar-surveillance-security-adelaidex-cyber101x-0

https://www.edx.org/course/cyber-security-economics-delftx-secon101x 

Nguồn: science-technology.vn/?p=5089 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.