Việc làm của tương lai

Thịnh vượng kinh tế xảy ra qua việc làm. Nhiều việc làm hơn sẽ cho phép mọi người cải thiện chuẩn sống của họ và thoát nghèo. Nhưng với tiến bộ của công nghệ như Robotics, Thông minh nhân tạo, và Tự động hoá v.v., nhiều việc làm lao động đang bị loại bỏ làm nảy sinh việc tăng thất nghiệp trong nhiều nước.  Mặc dầu có nhiều việc làm mới được tạo ra, nhiều việc làm trong số này yêu cầu tri thức và kĩ năng khác, phần lớn ở mức đại học, điều đưa tới vấn đề liệu các đại học địa phương có sẵn sàng và sẵn lòng đáp ứng cho thách thức này không.

Nhiều giáo sư “hàn lâm” đã tranh cãi trong nhiều năm rằng “đại học không phải là trường hướng nghiệp” do đó, họ không cần đào tạo sinh viên cho việc làm của công nghiệp. Nhưng bằng việc duy trì cách nhìn này, hệ thống giáo dục không đáp ứng được nhu cầu của đất nước bằng việc cung cấp các công nhân có kĩ năng cho nền kinh tế toàn thể. Bằng chứng là thấy được với thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp đại học ở nhiều nước. Ngày nay, kẽ hở trong việc làm đang rộng ra giữa công nhân công nghệ và công nhân lao động, giữa công nhân thành thị và vùng sâu xa, giữa công nhân có kĩ năng và không kĩ năng. Khi việc làm khó tìm được, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn, và điều kiện sống trở nên tồi hơn, mọi người tuyệt vọng, và một số người tham gia vào ma tuý, rượu, tội ác và các hành vi phản xã hội.

Mọi chính phủ đều hiểu rằng họ phải tạo ra nhiều việc làm hơn để giảm thất nghiệp, nhưng họ không thể tạo ra được việc làm mà không có công nhân kĩ năng, và họ không thể tạo ra công nhân có kĩ năng mà không thay đổi hệ thống giáo dục bằng việc hội tụ vào khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Cải tiến nền kinh tế yêu cầu KHÔNG chỉ nhiều việc làm hơn, MÀ CÒN việc làm tốt hơn, việc làm với lương cao hơn và chúng phải sẵn có cho phần lớn dân chúng.

Theo nhiều khảo cứu toàn cầu, một việc làm trong khu vực công nghệ có thể tạo ra bẩy việc làm thêm trong các khu vực khác. Nhưng họ cũng thấy rằng chỉ 21% sinh viên đại học hiện nay đang học trong các lĩnh vực STEM vì đa số sinh viên không có nền tảng mạnh về khoa học và toán học để đi vào trong các lĩnh vực này trong đại học. Các khảo cứu này đi xa hơn chỉ ra nguyên nhân chính của vấn đề này: Thiếu các thầy giáo trung học có chất lượng trong khoa học và công nghệ. Nó kết luận: “Không có thầy giáo trung học có chất lượng, toàn thể hệ thống trường học, từ trường trung học tới đại học, sẽ không thành công trong thực hiện giáo dục STEM có chất lượng.”

Nếu vấn đề này không được giải quyết nhanh chóng, nó sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng cho tương lai của đất nước vì không có nhiều việc làm hơn, và việc làm tốt hơn, nền kinh tế sẽ không sống sót trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này.

 

—English version—

 

Jobs of the future

Economic prosperity happens through jobs. More jobs will allow people to improve their standard of living and escape poverty. But with the advancement of technology such as Robotics, Artificial Intelligence, and Automation, etc., many labor jobs are being eliminated resulting in the increase of unemployment in many countries.  Although there are new jobs being created, many of them require a different knowledge and skills, mostly at the college level, which leads to the question whether local universities are readied and willing to meet this challenge.

Many “academic” professors have argued for years that “university is not a vocational school” therefore, they do not need to train students for the industry’s jobs. But by maintaining this view, the education system failed to meet the country’s needs by providing skilled workers for the overall economy. The evidence is visible with high unemployment among college graduates in many countries. Today, the gaps in employment are widening between technology workers and labor workers, between rural and urban workers, between skilled and unskilled workers. As jobs are difficult to find, lives are getting harder, and the living conditions are getting worse, people are desperate, and some are getting into problems of drugs, alcohol, crimes, and other anti-social behaviors.

Every government understands that they must create more jobs to reduce the unemployment, but they cannot create jobs without skilled workers, and they cannot produce skilled workers without changing the education system by focusing on science, technology, engineering, and math (STEM). Improving the economy requires NOT just more jobs, BUT better jobs, jobs with higher wages and they must be available to most of the population.

According to several global studies, one job in technology areas could create additional seven more jobs in other areas. But they also found that only 21% of current college students are studying in STEM fields because a majority of students did not have strong foundations in science and math to enter into these fields in college. The studies went further to point out the primary cause of this issue: The lack of qualified high school teachers in science and technology. It concluded: “Without qualified high school teachers, the entire school system, from high school to college, will not be successful in implement a quality STEM education.”

If this problem is not solved quickly, it will become a severe problem for the future of a country because without more jobs, and better jobs, the economy will not survive in this technology-driven world.

Nguồn: science-technology.vn/?p=5571 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.