Việc làm tương lai

Trong vài năm qua, nhiều người tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm do suy thoái toàn cầu, ngay cả người may mắn, người đã có việc làm cũng thấy rằng lương của họ đã không thay đổi. Một công nhân thừa nhận: “Từ năm 2008, lương của tôi đã không thay đổi chút nào. Khi tôi hỏi họ bảo tôi rằng nếu tôi không thích việc đó, tôi có thể ra đi vì có những người khác muốn có việc làm của tôi.” Sự kiện là các công ti không cho công nhân lên lương chừng nào họ chưa phải làm việc đó. Trong thời kinh tế kém, họ thường sa thải công nhân được trả lương cao, thuê những người mới tốt nghiệp, người cần việc làm và sẵn lòng nhận bất kì cái gì bất kể tới lương.

Một nhà phân tích công nghiệp viết: “Ngày nay bằng cấp đại học không đảm bảo cái gì. Một số bằng cấp là vô giá trị vì có quá nhiều người có nó nhưng bằng cách nào đó thanh niên không chú ‎ý tới xu hướng thị trường. Nếu bạn nhìn vào người tốt nghiệp bị thất nghiệp, phần lớn trong họ đều học trong các lĩnh vực học tập mà không có nhu cầu và không có tương lai. Một số người chọn các lĩnh vực này vì họ thích những lĩnh vực đó nhưng nhiều người không biết về toàn cảnh việc làm vì họ vẫn tin rằng có bằng cấp sẽ làm cho họ có việc làm. Trong suy thoái kinh tế này, mọi người phải cố giữ việc làm của mình lâu nhất có thể được cho nên không có việc làm mở ra cho những người mới tốt nghiệp.” Trong nhiều năm, sinh viên thường được bảo rằng họ phải có được bằng đại học vì không có việc làm nào mà không có bằng cấp, nhưng không ai bảo cho họ lĩnh vực học tập nào cần theo đuổi, bằng cấp nào cần có và loại tri thức và kĩ năng nào họ phải có. Trong khi thất nghiệp trong những người tốt nghiệp đại học biến thiên giữa các nước nhưng ngay cả khi kinh tế được phục hồi hoàn toàn, vẫn có mức cao những người tốt nghiệp bị thất nghiệp và một số lớn những người tốt nghiệp “bán thất nghiệp”, người làm việc trong những việc không yêu cầu tới bằng đại học.

Sự kiện là ĐIỀU BẠN HỌC sẽ ảnh hưởng tới liệu bạn có KIẾM ĐƯỢC VIỆT LÀM hay không và bạn sẽ làm ra được BAO NHIÊU tiền. Chẳng hạn, người tốt nghiệp STEM (Science, Technology, Engineering và Math) có được việc làm tốt nhất với lương cao nhất nhưng những người khác có thể không được thế. Bộ Giáo dục Mĩ báo cáo trong năm 2013 rằng lương trung bình của người tốt nghiệp quản trị kinh doanh với bằng cử nhân là $55,000 trong khi người tốt nghiệp toán học được $68,000 và người tốt nghiệp khoa học máy tính được $84,000. Câu hỏi là: “Tại sao không có nhiều sinh viên theo đuổi bằng cấp trong các khu vực có việc làm tốt nhất và lương cao nhất?” Báo cáo này thấy rằng không phải mọi sinh viên đều nhận biết về sự kiện này và không phải mọi lĩnh vực đều là khả thi cho mọi sinh viên. Báo cáo này kết luận rằng mọi sự không có vẻ tốt cho người tốt nghiệp đại học trong các khu vực phi STEM như văn học, xã hội học, lịch sử, nghệ thuật, sân khấu, và nhiếp ảnh v.v. Ngay cả lĩnh vực quản trị kinh doanh một thời là nóng nhưng bây giờ thì không vì đã có dư thừa công nhân trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Một nhà phân tích viết: “Thị trường việc làm dựa trên qui tắc cung cầu. Trước cuộc khủng hoảng tài chính, kinh doanh và tài chính là “việc làm nóng” với nhiều sinh viên thế ghi danh vào nhưng với hơn một triệu công nhân kinh doanh mất việc làm trong suy thoái vừa qua và bây giờ đang đi tìm việc làm, những người mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm không thể cạnh tranh được với họ.”

Đọc thêm  Dạy và học

Theo một báo cáo công nghiệp toàn cầu, từ quan điểm kinh tế, bất kì nước nào đều sẽ được lợi bằng việc có giáo dục STEM tốt hơn vì các lĩnh vực này đang bành trướng nhanh chóng hơn bất kì lĩnh vực nào khác và hầu hết mọi thứ trong thế kỉ 21sẽ được dẫn lái bởi khoa học và công nghệ. Báo cáo công nghiệp toàn cầu dự báo rằng trong vòng mười năm tới 1 trong 8 việc làm toàn cầu mới sẽ có liên quan tới STEM hay một ước lượng quãng 14.8 triệu việc làm toàn bộ. Trên 90% những cơ hội việc làm này sẽ yêu cầu bằng đại học. Thách thức then chốt với giáo dục STEM là phần lớn học sinh không nhận biết đầy đủ về giá trị của STEM. Cho dù họ biết, ít người chọn vì các môn STEM khắt khe hơn các lĩnh vực khác như khoa học xã hội, lịch sử, văn học và nghệ thuật. Một thầy giáo giải thích: “Học sinh thường tránh các môn khó và nhiều người thậm chí không nghĩ tới nghề nghiệp chừng nào họ chưa kết thúc trường học và điều đó thường là quá trễ.” Để thúc đẩy mối quan tâm tới STEM, học sinh cần được làm quen sớm với các môn STEM trong trường trung học để xây dựng nền tảng tốt để đảm thảo thành công tương lai. Học sinh cũng cần các thầy giáo có đủ phẩm chất, nhiệt tình để dạy họ những điều cơ bản bản chất của các lĩnh vực STEM như khoa học, toán học, thống kê và một số môn lập trình.

Đọc thêm  Học kĩ năng mới

Có các chướng ngại khác như thiếu tài nguyên giáo dục, và phẩm chất giáo viên không thích hợp cho các nước đang muốn đưa nhiều môn STEM vào chương trình giảng dạy của họ. Một nhà giáo dục giải thích: “Vì các môn STEM yêu cầu công nghệ phức tạp và phẩm chất giáo viên chuyên sâu, nhiều trường không thể tìm được giáo viên đủ trình độ để dạy STEM. Tuy nhiên có các giải pháp như các môn học trực tuyến nơi một thầy có thể dạy cho một lớp lớn với hàng trăm học sinh hay thúc đẩy các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) nơi học sinh có thể học từ những thầy giỏi nhất từ các đại học hàng đầu qua Internet. Trong những trường hợp này, học sinh có thể thu được truy nhập vào các môn học STEM chuyên sâu, và họ có thể tương tác với các chuyên gia trong lĩnh vực này để hiểu kĩ hơn các lĩnh vực STEM nào là thực sự được đòi hỏi.

 

—English version—

 

Future Jobs

In the past few years, many college graduates could not find job due to the global recession, even the lucky ones who had jobs also found that their salaries had not changed. A worker admitted: “Since 2008, my salary has not changed at all. When I asked they told me that if I did not like that, I could leave since there were others who wanted to have my job.” The fact is companies do not give workers raise unless they have to. In bad economic times, they often lay-off higher paid workers, hire newly graduates who need job and willing to take anything regardless of the salary.

An Industrial analyst wrote: “Today college degrees do not guarantee anything. Some degrees are worthless since there are too many of them already but somehow young people do not pay attention to the market trends. If you look at the unemployed graduates, most of them were studying in fields of study that have no demand and no future. Some chose them because they liked them but many did not know about the job prospect as they still believe that having a degree will get them job. In this economic recession, people who have job try to keep it as long as possible so there is no opening for newly graduates.” For years, students have often been told that they must get a college degree since there are no jobs without a degree but no one tell them which field of study to pursue, which degree to have and what kind of knowledge and skills they must have. While unemployment among college graduates varies among countries but even when the economy is fully recovered, there is still a high level of unemployed college graduates and large number “under-employed” graduates who work in jobs that do not require a college degree.

The fact is WHAT YOU STUDY will affect whether you will GET JOB or not and HOW MUCH you will make. For example, STEM (Science, Technology, Engineering and Math) graduates get the best job with highest salary but others may not. The U.S. Department of Education 2013 reported that the average salary of business administration graduates with a Bachelor’s degree is $55,000 when math graduates get $68,000 and computer science graduates get $84,000. The question is: “Why don’t more students pursue degrees in areas that have the best jobs and best salary?” The report found that not all students are aware of this fact and not all fields are feasible for every student. The report concluded that things do not look good for college graduates in NON-STEM areas such as Literatures, sociology, history, arts, drama, and photography etc. Even business administration field once was hot but now is not as there is a surplus of workers in business and finance fields already. An analyst wrote: “The job market is based on supply and demand rule. Before the financial crisis, business and finance are “Hot jobs” with so many students enrolled but with over a million business workers lost job during the past recession and now are looking for job, newly graduates with no experience cannot compete with them.”

Đọc thêm  Xin vào đại học hàng đầu

According to a global industry report, from an economic standpoint, any country would benefit significantly by having better STEM education because the fields are expanding faster than any other as almost everything in the 21st century will be driven by science and technology. The global industry report predicts that within the next ten years 1 in 8 new global jobs will be STEM-related or an estimated 14.8 million jobs in total. Over 90% of those job opportunities will require college degrees. The key challenge with STEM education is most students are not fully aware of the value of STEM. Even they know, few would choose them because STEM courses are more rigorous than other fields such as social sciences, history, literature and arts. A teacher explains: “Students often avoid difficult subjects and many do not even think about career until they finish school and that is often too late.” To promote interest in STEM, students need early exposure to STEM subjects in high school to build a good foundation to ensure future success. Students also need qualified, enthusiastic teachers to teach them the essential basics of STEM fields such as science, math, statistics and some programming courses.

There are other obstacles such as lack of educational resources, and inadequate teacher qualifications for countries looking to include more STEM courses in their curriculum. An educator explains: “Because STEM courses require sophisticated technology and advanced teacher qualifications, many schools cannot find qualified teachers to teach STEM. However there are solutions such as online courses where one teacher can teach for a large class with hundreds of students or promoting Massive Open Online courses (MOOCs) where students can learn from the best teachers from top universities via the Internet. In these cases, students can gain access to advanced STEM courses, and they can interact with experts in the field to better understand what STEM fields really entail.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4408 (science-technology.vn)

Leave a Reply