Việc nóng trong toán học

Một sinh viên viết cho tôi: “Trong blog của thầy, thầy khuyên sinh viên học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) nhưng kiểu việc gì em có thể có được với bằng trong toán học? Bạn em nói “Không có tương lai trong toán học vì không có việc làm.” Bố mẹ em nói việc làm duy nhất em có thể có được là “thầy dạy toán” ở trường phổ thông. Em hoang mang vì em yêu toán nhưng em cần có việc làm nữa. Xin thầy giúp cho.”

 

Đáp: Cả bạn của em và bố mẹ em có thể có cách nhìn giới hạn về nghề nghiệp trong toán học. Có nhiều nghề tuyệt vời trong toán học dành cho những người yêu toán. Hiện thời Thống kê Mĩ là một trong những nghề “nóng”. Thống kê là việc áp dụng các nguyên lí toán học vào thu thập, phân tích dữ liệu số. Người làm thống kê áp dụng tri thức toán học của họ vào thiết kế các thực nghiệm; thu thập, xử lí và phân tích dữ liệu; và diễn giải kết quả trong nhiều khu vực như kinh tế, kĩ nghệ, y học, chăm sóc sức khoẻ, tiếp thị và giáo dục.

Trong doanh nghiệp và công nghiệp, người thống kê đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng và trong phát triển và cải tiến sản phẩm. Trong công ti ô tô, chẳng hạn, những người làm thống kê có thể thiết kế các thực nghiệm để xác định thời gian hỏng của động cơ khi bị phơi ra trong các điều kiện thời tiết cực đoan bằng việc cho chạy các động cơ riêng rẽ cho tới khi có lỗi hay hỏng. Làm việc cho công ti dược, người thống kê có thể đánh giá kết quả của các thực nghiệm lâm sàng để xác định độ an toàn và hiệu quả của thuốc mới. Tại công ti phần mềm, người thống kê giúp thiết kế gói phần mềm thống kê để phân tích dữ liệu chính xác và hiệu quả hơn. Bên cạnh phát triển sản phẩm, một số người thống kê còn tham gia vào quyết định chế tạo sản phẩm nào, tính bao nhiêu tiền cho chúng, và sản phẩm nên được tiếp thị cho ai. Những người thống kế cũng quản lí tài sản và công nợ, xác định rủi ro và thu hồi đầu tư nào đó. Vì những người thống kê được sử dụng trong nhiều loại công việc khác nhau thế, các chuyên viên dùng thống kê thường có các vị trí chuyên nghiệp khác nhau. Chẳng hạn, một người dùng phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu kinh tế có thể được gọi là người thống kê kinh tế, trong khi người thống kế trong chăm sóc sức khoẻ và y tế có thể giữ chức vụ như người thống kê sinh học hay đo sinh học.

Theo Sở Lao động Mĩ, người làm thống kê là nghề tăng trưởng nhanh nhất mà có thể tăng tới 25 phần trăm từ năm 2010 tới 2020. Nhu cầu về người tốt nghiệp trong thống kê đang tăng lên với việc dùng phân tích Big data và thuật toán động cơ tìm kiếm. Ngày nay dùng thống kê đang lan rộng trong việc làm quyết định trong cả công nghiệp tư và chính phủ. Có nhu cầu cao về kĩ năng này vì có ít sinh viên học toán và thống kê. Với tiến bộ trong công nghệ, những người thống kế có thể phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng và giúp cho người quản lí làm quyết định nhanh hơn trong quá khứ. Khi xử lí dữ liệu tiếp tục trở nên hiệu quả hơn, càng nhiều công ti hơn sẽ dùng người thống kê để tận dụng thông tin mới sẵn có. Chẳng hạn, người làm thống kê sinh học là một trong những nhu cầu cao nhất trong mọi nước vì việc tăng trưởng của doanh nghiệp dược. Khi các công ti dược phát triển cách điều trị mới và thuốc mới, họ cần những người thống kê sinh học làm nghiên cứu và diễn giải các kết quả thực nghiệm lâm sàng. Các công ti tài chính, các công ti thương mại chứng khoán đã thuê nhiều người thống kê để thu thập và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng nhanh chóng, đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu này nơi các giao tác đang xảy ra với tốc độ của Internet.

Ngày nay Toán học là một trong những khu vực học tập tốt nhất ở đại học. Mặc dầu cơ hội việc làm tồn tại cho người tốt nghiệp có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ trong thống kê hay toán học thường được ưa chuộng đối với hầu hết việc làm thống kê. Vì máy tính được dùng nhiều cho các ứng dụng thống kê, tri thức tốt trong máy tính cũng được khuyến cáo nhiều. Kĩ năng mềm tốt, đặc biệt là trao đổi và trình bày là quan trọng cho người thống kế trong công nghiệp, người thường giải thích các vấn đề kĩ thuật cho những người không có tri thức chuyên gia về thống kê. Hiểu biết về doanh nghiệp và kinh tế cũng có giá trị cho những người lập kế hoạch làm việc trong công nghiệp tư.

 

—English version—

 

Hot job in Mathematics

A student wrote to me: “In your blog, you advise students to study Science, Technology, Engineering and Math (STEM) but what types of job can I get with a degree in Math? My friends said “There is no future in Math since there is no job.” My parents said the only job I can get is to be “Math teacher” in high school. I am confused since I love Math but I need to have a job too. Please help.”

 

Answer: Both your friends and your parents may have limited view about careers in Mathematics. There are several wonderful careers in Mathematics for people who love math. Currently in the U.S. Statistics is one of the “Hot” careers. Statistic is the application of mathematical principles to the collection, analysis of numerical data. Statisticians applying their mathematical knowledge to the design of experiments; the collection, processing, and analysis of data; and the interpretation of the results in many areas such as economics, engineering, medicine, health, marketing, and education.

In business and industry, statisticians play an important role in quality control and in product development and improvement. In an automobile company, for example, statisticians might design experiments to determine the failure time of engines exposed to extreme weather conditions by running individual engines until failure and breakdown. Working for a pharmaceutical company, statisticians might evaluate results of clinical experiments to determine the safety and effectiveness of new medications. At software companies, statisticians help design statistical software packages to analyze data more accurately and efficiently. In addition to product development, some statisticians are involved in deciding what products to manufacture, how much to charge for them, and to whom the products should be marketed. Statisticians also manage assets and liabilities, determining the risks and returns of certain investments. Because statisticians are employed in so many different kinds of work, specialists who use statistics often have different professional positions. For example, a person using statistical methods to analyze economic data may be called an econometrician, while statisticians in health and medicine may hold titles such as biostatistician or biometrician.

According to the U.S. Department of Labor, statisticians is a fast growing career that can grow 25 percent from 2010 to 2020. The demand for graduates in statistics is growing with the use of Big data analytics and Search engines algorithms. Today the use of statistics is widespread in decision making in both private industry and government. There is high demand for this skill because there are fewer students who study math and statistics. With the advance in technology, statisticians can analyze huge amounts of data quickly and help manager to make decision faster than in the past. As data processing continues to become more efficient, an increasing number of companies will employ statisticians to take advantage of the new information available. For example, Biostatisticians is one of the highest demands in every country because of the growing pharmaceuticals business. As pharmaceutical companies develop new treatments and new medical, they need biostatisticians to do research and interpret clinical experiment results. Financial companies, stock trading companies have hiring a lot of statisticians to collect and analyze data to predict trends quickly, especially in this global economy where transactions are happening at the speed of the Internet.

Today Mathematics is one of the best areas to study in college. Although employment opportunities exist for graduates with a bachelor’s degree, a master’s degree in statistics or mathematics is usually preferred for most statistician jobs. Because computers are used extensively for statistical applications, a good knowledge in computer is also highly recommended. Good soft-skills, especially communication and presentation are important for statisticians in industry, who often need to explain technical matters to persons without statistical expertise. An understanding of business and the economy also is valuable for those who plan to work in private industry.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4744 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.