Bảng Xếp hạng Đại học thế giới

Một số trong các bạn đã hỏi tôi thông tin về các đại học tốt nhất. Sau đây là danh sách lấy từ xếp hạng của U.S News & World Report:

Danh sách các đại học tốt nhất thế giới

http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/top-400-universities-in-the-world

Danh sách các đại học tốt nhất châu Á:

http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/best-universities-in-asia

Danh sách các đại học tốt nhất trên thế giới trong lĩnh vực máy tính (kể cả khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, hệ thông tin v.v.)

http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/best-universities-computer-science

Danh sách các đại học tốt nhất ở Mĩ trong lĩnh vực tính toán (kể cả khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, hệ thông tin v.v.)

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings

 

World University Rankings 2021 | Times Higher Education (THE)

QS World University Rankings 2021: Top Global Universities | Top Universities

ARWU World University Rankings 2020 | Academic Ranking of World Universities (shanghairanking.com)

University league tables 2018 | Education | The Guardian

Bảng xếp hạng khoa học VNE

Coming soon………

Ranking Đơn vị công tác hiện tại Tên Tuổi Tổng điểm
1 UEH Nguyễn Văn A 50 1000
2 NEU Nguyễn Văn B 49 900
3 FTU Nguyễn Văn C 48 800
4 UEH Nguyễn Văn D 47 700
5 NEU Nguyễn Văn E 46 600
6 FTU Nguyễn Văn F 45 500
7 UEH Nguyễn Văn G 44 400
8 NEU Nguyễn Văn H 43 300
9 FTU Nguyễn Văn I 42 200
10 UEH Nguyễn Văn K 41 100

Coming soon………

Ranking Trường Tổng điểm
1 UEH 1000
2 NEU 900
3 FTU 800
4 UEH 700
5 NEU 600
6 FTU 500
7 UEH 400
8 NEU 300
9 FTU 200
10 UEH 100

Coming soon………

Ranking Tổ chức Tổng điểm
1 UEH 1000
2 NEU 900
3 FTU 800
4 UEH 700
5 NEU 600
6 FTU 500
7 UEH 400
8 NEU 300
9 FTU 200
10 UEH 100