What are bits?

[QC]

Mục lục

Chút ít

Một đơn vị thường được sử dụng hoặc phân chia của một Bitcoin.

Bit là gì?

Bitcoin, giống như bất kỳ loại tiền tệ nào, phải có khả năng chia nhỏ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác như một đơn vị trao đổi thay vì đầu cơ thuần túy. Việc chia nhỏ cũng ngày càng trở nên quan trọng khi giá Bitcoin tăng chóng mặt.

Có một danh sách dài các phân loại được đồng ý rộng rãi của các đơn vị con Bitcoin. Bitcoin có một hệ thống số liệu và có thể chia hết cho tám chữ số thập phân. Một deci-bitcoin (được viết là dBTC) là 0,1 của một đồng xu. Centi-bitcoin (cBTC) là 0,01 – trong khi đơn vị giá trị nhỏ nhất, 0,00000001, được gọi là Satoshi.

Việc sử dụng bit làm phân chia tiêu chuẩn xuất phát từ một đề xuất ban đầu được công bố trên Bitcoin subreddit, đề xuất rằng mỗi đồng tiền được chia thành một triệu đơn vị. Chúng được gọi là bit.

Bit dưới dạng một phân khu có một số ưu điểm chính. Hầu hết các phần mềm tài chính tiêu chuẩn chỉ có thể phân tích cú pháp hai chữ số thập phân, một vấn đề quan trọng đối với khả năng tương tác của Bitcoin. Bit có thể được biểu thị thành hai chữ số thập phân, ví dụ: 99,99 bit, giúp cho việc ghi sổ và kế toán bằng bit có thể thực hiện được.

Tương tự, sự đơn giản của các bit, người ta hy vọng rằng nó vẫn là một biểu thức giá trị dễ hiểu ngay cả khi giá Bitcoin tăng rất đáng kể, một phần vì nó phù hợp với định dạng chia nhỏ của hầu hết các loại tiền tệ toàn cầu.

Đọc thêm:  What Is Proof-of-Authority (PoA)?

Thỏa thuận về các phân khu được coi là một yếu tố quan trọng trong lộ trình áp dụng hàng loạt của Bitcoin. Nếu nó muốn trở thành một phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi cho hàng hóa và dịch vụ trong thế giới thực, thì nó cần phải được người tiêu dùng bình thường hiểu một cách dễ dàng.

Bits

A commonly used unit, or subdivision, of a single Bitcoin.

What are bits?

Bitcoin, like any currency, must have the capacity to be subdivided. This is especially important for the use of Bitcoin and other cryptocurrency as a unit of exchange rather than pure speculation. Subdivision also became increasingly vital when Bitcoin’s price rose so dramatically.

There is a long list of broadly agreed classifications of Bitcoin sub-units. Bitcoin has a metric system, and is divisible to eight decimal points. A deci-bitcoin (written as dBTC) is 0.1 of a coin. Centi-bitcoin (cBTC) is 0.01 — while the smallest unit of value, 0.00000001, is known as a Satoshi.

The use of bit as the standard subdivision grew out of a proposal originally published on the Bitcoin subreddit, suggesting that each coin be divided into one million units. These are referred to as bits.

The bit as a subdivision has several key advantages. Most standard financial software is only able to parse two decimal places, a key issue for the interoperability of Bitcoin. Bits can be expressed to two decimal places, for example 99.99 bits, making bookkeeping and accounting with bits possible.

Similarly, the simplicity of bits will, it is hoped, mean that it remains an easily understandable expression of value even if Bitcoin prices rise very significantly, in part because it is in line with the subdivision format of most global currencies.

Agreement on subdivisions is seen as an important element of Bitcoin’s route to mass adoption. If it is to become a widely used method of payment for real world goods and services, it needs to be easily understood by average consumers.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts