Mục lục

What Are Decentralized Autonomous Organizations (DAO)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO)
Một tổ chức được điều hành thông qua các quy tắc được mã hóa trong hợp đồng thông minh.

Decentralized Autonomous Organizations (DAO)

An organization that is run through rules encoded in smart contracts.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts