What Are Gains?

[QC]

Mục lục

Lợi nhuận

Lợi nhuận đề cập đến sự gia tăng giá trị hoặc lợi nhuận.

Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận đề cập đến một sự đánh giá giá trị. Còn được gọi là lợi nhuận, thu được từ việc bán một tài sản, vật lý hoặc kỹ thuật số, với giá cao hơn giá mua ban đầu của nó. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua Bitcoin với giá 10 nghìn đô la và bán nó với giá 18 nghìn đô la, anh ta có lợi nhuận 8 nghìn đô la. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế được tính bằng cách xem xét chi phí duy trì tài sản.

Ví dụ: trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư phải trả phí giao dịch $ 1, sau đó lợi nhuận thực thu được trừ đi phí giao dịch. Các yếu tố khác như tài sản vật chất, chi phí bảo trì, phí đại lý và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận thu được. Trên sổ sách tài chính, tiền lãi chiếm cột tín dụng.

Ngoài việc có lợi nhuận thực hiện, lợi nhuận cũng có thể không thực hiện được. Lợi nhuận chưa thực hiện xảy ra khi giá của một tài sản tăng lên, nhưng nhà đầu tư không bán nó trong giai đoạn này. Thông thường, lợi nhuận chưa thực hiện trong lĩnh vực tiền điện tử, chẳng hạn, là do thị trường biến động mạnh, nơi giá có thể dao động giữa hai thái cực giá trong một thời gian rất ngắn.

Lợi nhuận xảy ra ở các hình dạng khác nhau. Có lợi nhuận gộp và lãi ròng. Lợi nhuận gộp xảy ra trước khi trừ đi các chi phí và các khoản chi phí phát sinh khác giữa ngày mua và bán tài sản. Mặt khác, lợi tức ròng là số tiền cuối cùng sau khi bao thanh toán trong các khoản phí. Ở hầu hết các khu vực pháp lý, lợi nhuận thu được phải chịu thuế.

Đọc thêm:  What Is the Raiden Network?

Tuy nhiên, thuế phải trả chủ yếu phụ thuộc vào tài sản được giao dịch. Ngoài Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, lợi nhuận từ tiền điện tử phần lớn vẫn chưa bị đánh thuế do bầu không khí quy định không rõ ràng trên toàn cầu. Ở hầu hết các khu vực pháp lý, thuế thu nhập từ Bitcoin tuân theo các công thức tương tự được áp dụng cho lãi vốn.

Gains

Gains refer to an increase in value or profit.

What Are Gains?

Gains refer to a value appreciation. Also called profits, gains emanate from selling an asset, either physical or digital, at a higher price than its initial buying price. For example, if a trader bought Bitcoin at $10K and sold it for $18K, he has an $8K profit. However, the real gain is calculated by considering the cost of maintaining the asset.

For instance, during trading, the investor incurred a $1 transaction fee, then the real gain is less the transaction fees. Other factors like physical property, maintenance costs, agent’s fees, and other factors eat into the profits made. On financial books, gains occupy the credit column.

Apart from having realized profits, gains can also be unrealized. Unrealized gains occur when an asset’s price appreciates, but the investor doesn’t sell it during this stage. Often, unrealized profits in the cryptocurrency sector, for example, are caused by a highly volatile market where prices can oscillate between two price extremes within a very short time.

Gains occur in different shapes. There are gross and net profits. Gross profits occur before subtracting the expenses and other overheads incurred between an asset’s purchase and selling date. On the other hand, net yields are the final amount after factoring in the fees. In most jurisdictions, gains are subject to taxes.

However, the tax due primarily depends on the traded asset. Apart from the United States and a few other countries, cryptocurrency gains remain largely untaxed due to the unclear regulatory atmosphere across the globe. In most jurisdictions, tax on Bitcoin gains follows the same formulae applied to capital gains.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts