Mục lục

What Are Zero-Knowledge Proofs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Bằng chứng Zero-Knowledge
Trong mật mã, bằng chứng không có kiến thức cho phép một bên cung cấp bằng chứng rằng một giao dịch hoặc sự kiện đã xảy ra mà không tiết lộ chi tiết riêng tư của giao dịch hoặc sự kiện đó.

Zero-Knowledge Proof

In cryptography, a zero-knowledge proof enables one party to provide evidence that a transaction or event happened without revealing private details of that transaction or event.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts