Mục lục

What Does Moon Mean?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Mặt trăng
Một tình huống trong đó giá tiền điện tử liên tục đi lên. Thường được sử dụng trong các cộng đồng để đặt câu hỏi khi nào tiền điện tử sẽ gặp hiện tượng như vậy, nói rằng “Khi nào mặt trăng?” Nó thường được kết hợp với “When Lambo?”

Moon

A situation where there is a continuous upward movement in the price of a cryptocurrency. Often used in communities to question when a cryptocurrency will experience such a phenomenon, saying “When moon?” It is usually combined with “When Lambo?”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts