What is a block explorer?

[QC]

Mục lục

Block Explorer

Một ứng dụng cho phép người dùng xem chi tiết các khối trên một chuỗi khối nhất định. Còn được gọi là trình duyệt blockchain.

Trình thám hiểm khối là gì?

Trình khám phá khối kết nối trực tiếp với một blockchain cụ thể, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum. Chúng cho phép người dùng xem và truy vấn các khối riêng lẻ – cung cấp khả năng hiển thị cho bất kỳ ai trong số các giao dịch hoặc các hành động khác được thực hiện bởi chủ sở hữu các loại tiền điện tử riêng lẻ.

Trình khám phá khối là một phần quan trọng trong sứ mệnh minh bạch và phi tập trung của tiền điện tử và khả năng hiển thị toàn cầu của tất cả dữ liệu giao dịch là một trong những điểm khác biệt chính giữa tiền điện tử và tiền tệ thông thường.

Có rất nhiều trình khám phá khối có sẵn trực tuyến, trong đó phổ biến nhất bao gồm Mempool, Bitaps, Blockstream, Multihash, Blockchain Info và Bitupper Explorer.

Hầu hết bao gồm thông tin giống nhau hoặc tương tự trong nháy mắt, tập trung vào các khối cuối cùng đã được thêm vào blockchain và các khối sắp được thêm vào tiếp theo.

Trong mỗi khối, thông tin được cung cấp về chiều cao khối, tuổi của khối, phần thưởng khối, danh tính của người dùng hoặc nhóm người dùng đã khai thác khối, TX (hoặc danh sách giao dịch) hiển thị số lượng giao dịch trong khối và trạng thái giao dịch – nghĩa là một giao dịch đang chờ xử lý hay được xác nhận.

Để khám phá các khối hoặc giao dịch cụ thể, người dùng trình khám phá khối phải nhập một truy vấn cụ thể. Thông thường nhất, đây sẽ là TXID, hoặc mã băm giao dịch – một chuỗi hex được sử dụng để xác định duy nhất một giao dịch cụ thể.

Đọc thêm:  What Is a Gas Limit?

Mặc dù có nhiều trình khám phá khối được cung cấp, nhưng tương đối ít trong số họ hỗ trợ SegWit, bản nâng cấp lên chuỗi khối Bitcoin được kích hoạt vào năm 2017. Các trình khám phá khối hỗ trợ SegWit bao gồm Bitaps, Apirone, Blockchair, Bitupper, Cryptoid Chainz và Poolin Explorer.

Block Explorer

An application enabling a user to view details of blocks on a given blockchain. Also known as a blockchain browser.

What is a block explorer?

Block explorers connect directly to a specific blockchain, such as Bitcoin or Ethereum. They allow the user to view and query individual blocks — providing visibility to anyone of the transactions or other actions made by holders of individual cryptocurrencies.

Block explorers are a key part of cryptocurrency’s mission of transparency and decentralization, and the universal visibility of all transaction data is one of the key differentiations between cryptocurrency and conventional currencies.

There are a wide range of block explorers available online, with the most popular including Mempool, Bitaps, Blockstream, Multihash, Blockchain Info, and Bitupper Explorer.

Most include the same or similar information at a glance, focusing on the last blocks that have been added to the blockchain, and the blocks that are about to be added next.

Within each block, information is given on block height, the age of the block, the block reward, the identity of the user or pool of users who mined the block, the TX (or transaction list) showing the number of transactions in the block, and the transaction status — that is, whether a transaction is pending or confirmed.

In order to explore specific blocks or transactions, the user of a block explorer must input a specific query. Most commonly this will be the TXID, or transaction hash — a hex sequence used to uniquely identify a specific transaction.

While there are many block explorers on offer, relatively few of them support SegWit, the upgrade to the Bitcoin blockchain activated in 2017. SegWit-enabled block explorers include Bitaps, Apirone, Blockchair, Bitupper, Cryptoid Chainz, and Poolin Explorer.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts