What is a block reward?

[QC]

Mục lục

Phần thưởng khối

Các đồng tiền được trao cho một người khai thác hoặc một nhóm người khai thác để giải quyết vấn đề mật mã được yêu cầu để tạo một khối mới trên một chuỗi khối nhất định.

Phần thưởng khối là gì?

‍Blockchains là chuỗi các khối riêng lẻ, mỗi khối chứa bản ghi các giao dịch đã hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Mỗi khối có một vấn đề băm mật mã liên quan. Vấn đề này phải được giải quyết để khối được tạo và thêm vào blockchain. Người dùng blockchain được thưởng tiền điện tử để giải quyết những vấn đề này.

Quá trình giải quyết vấn đề băm được gọi là khai thác. Hầu hết các khối trên Bitcoin và các blockchain khác được tạo bởi các nhóm thợ đào bằng cách sử dụng thiết bị khai thác cụ thể. Trong trường hợp của Bitcoin, tài sản ban đầu được thiết kế để khai thác bằng cách sử dụng các CPU thông thường. Tuy nhiên, theo thời gian, việc sử dụng GPU và cuối cùng là phần cứng chuyên dụng được gọi là ASIC trở nên hiệu quả hơn.

Trên chuỗi khối Bitcoin, phần thưởng ban đầu cho việc giải quyết vấn đề băm là 50 BTC. Tuy nhiên, phần thưởng này đã giảm dần theo thời gian – giảm 50% sau mỗi 210.000 khối. Sự kiện này được gọi là giảm một nửa. Với tốc độ phát hiện hiện tại, việc giảm một nửa Bitcoin xảy ra khoảng 4 năm một lần. Sau 64 lần chia đôi, phần thưởng sẽ về không.

Phần thưởng khối được trao cho người khai thác có liên quan khi giao dịch đầu tiên được ghi lại trong khối nhất định. Khai thác bitcoin hiện nay thường chỉ khả thi như một bài tập có lãi cho các hoạt động khai thác quy mô cực lớn, sử dụng phần cứng đắt tiền trong các điều kiện được kiểm soát chặt chẽ và ở các địa điểm có chi phí năng lượng thấp.

Đọc thêm:  What Is FUD?

Block Reward

The coins awarded to a miner or group of miners for solving the cryptographic problem required to create a new block on a given blockchain.

What is a block reward?

‍Blockchains are sequences of individual blocks, each of which contains a record of transactions completed within a given period. Each block has an associated cryptographic hashing problem. This problem must be solved in order for the block to be created and added to the blockchain. Users of the blockchain are rewarded with cryptocurrency for solving these problems.

The process of solving hashing problems is known as mining. Most blocks on Bitcoin and other blockchains are created by groups of miners using specific mining equipment. In the case of Bitcoin, the asset was originally designed to be mined using conventional CPUs. But, as time went on, it became more efficient to use GPUs and, eventually, dedicated hardware known as ASICs.

On the Bitcoin blockchain, the original reward for solving a hashing problem was 50 BTC. However, this reward has been gradually reduced over time — falling by 50% every 210,000 blocks. This event is known as halving. At the current rate of discovery, a Bitcoin halving occurs around every four years. After 64 halvings, the reward will reach zero.

Block rewards are conferred on the relevant miner as the first transaction recorded in the given block. Bitcoin mining is now generally only viable as a profitable exercise for extremely large-scale mining operations, using expensive hardware in tightly controlled conditions and in locations with low energy costs.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts