What is a block?

[QC]

Mục lục

Khối

Một tệp chứa thông tin về các giao dịch đã hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Các khối là các phần cấu thành của một blockchain.

Khối là gì?

Các khối được sắp xếp theo thứ tự tuần tự, với các khối mới được thêm vào cuối chuỗi. Mọi khối chứa một tham chiếu đến khối trước đó, dưới dạng một hàm băm. Đây là một trong những tính năng bảo mật quan trọng của công nghệ blockchain, giúp cho việc giả mạo sổ cái hầu như không thể.

Ngoài dấu thời gian, bản ghi giao dịch và băm của khối trước đó, mỗi khối đều chứa câu trả lời cho một câu đố mật mã duy nhất. Giải quyết câu đố này là một yêu cầu đối với một khối mới được thêm vào chuỗi – một quá trình được gọi là khai thác. Giải quyết vấn đề này sẽ thu hút được phần thưởng và do đó, trong trường hợp của chuỗi khối Bitcoin, mỗi khối cũng bao gồm thông tin chi tiết về các địa chỉ đã kiếm được phần thưởng đó. Đây là giao dịch đầu tiên được ghi lại trong mỗi khối.

Trong Bitcoin, độ khó của mỗi vấn đề được mạng xác định tự động nhằm đảm bảo đạt được tỷ lệ giải pháp mục tiêu. Độ khó được điều chỉnh bởi sự đồng thuận của mạng sau mỗi 2.016 khối.

Khối đầu tiên trong chuỗi khối được gọi là khối gốc. Đây là khối duy nhất trong blockchain không bao gồm tham chiếu đến khối trước đó.

Cấu trúc khối làm cho các blockchains cực kỳ khó bị hack hoặc làm sai lệch. Mọi khối trong chuỗi khối đều chứa tham chiếu được băm cho tất cả dữ liệu trước đó trên chuỗi. Điều này có nghĩa là để thay đổi bất kỳ bản ghi nào trên blockchain, một tác nhân độc hại sẽ phải thay đổi từng khối. Điều này hầu như không thể thực hiện được bởi thực tế là blockchain không được lưu trữ ở một vị trí duy nhất, mà theo cách phi tập trung trên máy tính cục bộ của mọi người dùng blockchain.

Đọc thêm:  What Is an Unspent Transaction Output (UTXO)?

Block

A file containing information on transactions completed during a given time period. Blocks are the constituent parts of a blockchain.

What is a block?

Blocks are ordered sequentially, with new blocks added to the end of the chain. Every block contains a reference to the preceding block, in the form of a hash. This is one of the key security features of blockchain technology, making it virtually impossible to forge the ledger.

In addition to a timestamp, the transaction record, and the hash of the previous block, every block contains the answer to a unique cryptographic puzzle. Solving this puzzle is a requirement for a new block to be added to the chain — a process called mining. Solving this problem attracts a reward, and so, in the case of the Bitcoin blockchain, every block also includes details of the addresses that have earned that reward. This is the first transaction recorded in each block.

In Bitcoin, the difficulty of each problem is determined automatically by the network in an attempt to ensure that the target solution rate is achieved. The difficulty is adjusted by network consensus every 2,016 blocks.

The first block in a blockchain is known as the genesis block. This is the only block in the blockchain that does not include a reference to a previous block.

The block structure makes blockchains extremely difficult to hack or falsify. Every block in the blockchain contains the hashed reference to all of the preceding data on the chain. This means that in order to change any record on the blockchain, a malicious actor would have to change every single block. This is made virtually impossible by the fact that the blockchain is stored not in a single location, but in a decentralized manner on the local computer of every one of the blockchain’s users.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts