What is a blockchain?

[QC]

Mục lục

Chuỗi khối

Một hệ thống sổ cái phân tán. Một chuỗi các khối hoặc đơn vị thông tin kỹ thuật số, được lưu trữ liên tiếp trong cơ sở dữ liệu công cộng. Cơ sở cho tiền điện tử.

Blockchain là gì?

Blockchains được tạo thành từ một loạt các khối riêng lẻ. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng cũng chứa một mã định danh duy nhất để phân biệt chúng với mọi khối khác trong chuỗi.

Các khối được tạo ra bằng cách giải quyết các vấn đề mật mã. Quá trình giải quyết những vấn đề này được gọi là khai thác. Khai thác một khối trên blockchain thu hút một phần thưởng. Ví dụ: khi ra đời chuỗi khối Bitcoin, những người khai thác giải quyết vấn đề băm mật mã được yêu cầu thêm một khối mới vào chuỗi khối đã được thưởng 50 BTC.

Blockchains là các bản ghi phi tập trung. Thay vì được lưu trữ ở một vị trí trung tâm, blockchain được lưu trữ trên máy tính của mọi người dùng của blockchain nhất định đó.

Trong khi đó, mã định danh khối duy nhất – được gọi là băm – được lấy từ thông tin có trong mọi khối trước đó trong chuỗi khối. Điều này có nghĩa là, để làm sai lệch bất kỳ bản ghi nào trên blockchain, một kẻ bất chính sẽ phải thay đổi mọi khối trên mọi trường hợp của blockchain. Do đó, các blockchains được coi là hầu như không thể xác minh được và được coi là bản ghi bất biến của các giao dịch.

Ngày nay, hầu hết các blockchains đều công khai. Điều này bao gồm các loại tiền điện tử nổi bật như Bitcoin và Ethereum. Bất kỳ ai cũng có thể xem hồ sơ của các giao dịch được thực hiện trên một chuỗi khối nhất định, bằng cách sử dụng một công cụ được gọi là trình khám phá khối. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, các blockchain có mức độ ẩn danh cao đối với người dùng.

Đọc thêm:  What is a bug bounty?

Trong khi các blockchain công khai là tiêu chuẩn, các phiên bản riêng tư cũng đang được khám phá như một giải pháp cho nhiều trường hợp sử dụng của doanh nghiệp và chính phủ.

Blockchain

A distributed ledger system. A sequence of blocks, or units of digital information, stored consecutively in a public database. The basis for cryptocurrencies.

What is a blockchain?

Blockchains are made up of a series of individual blocks. Each block contains information about transactions conducted within a given time period. They also contain a unique identifier to differentiate them from every other block in the chain.

Blocks are created by solving cryptographic problems. The process of solving these problems is known as mining. Mining a block on the blockchain attracts a reward. For example, at the inception of the Bitcoin blockchain, miners solving the cryptographic hashing problem required to add a new block to the blockchain were rewarded with 50 BTC.

Blockchains are decentralized records. Instead of being stored in one central location, the blockchain is stored on the computers of every user of that given blockchain.

Meanwhile, the unique block identifier — known as the hash — is derived from the information contained in every previous block in the blockchain. This means that, in order to falsify any record on the blockchain, a nefarious actor would have to change every block on every instance of the blockchain. As a result, blockchains are considered to be virtually unfalsifiable, and are thought of as immutable records of transactions.

Today, most blockchains are public. This includes prominent cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. Anybody can view records of transactions conducted on a given blockchain, using a tool called a block explorer. Theoretically however, blockchains afford a high level of anonymity to users.

While public blockchains are the norm, private versions are also being explored as a solution for many business and governmental use cases.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts