What is a Bonding Curve?

[QC]

Mục lục

Đường cong liên kết

Đường liên kết là một đường toán học xác định mối quan hệ giữa giá và cung của một tài sản nhất định.

Đường cong liên kết là gì?

Đường cong liên kết là một khái niệm toán học được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa giá cả và lượng cung tài sản.

Cơ sở của đường cong liên kết là ý tưởng rằng khi một người mua một tài sản có sẵn với số lượng hạn chế (như Bitcoin), thì mỗi người mua tiếp theo sẽ phải trả nhiều hơn một chút cho nó. Lý do cho sự tăng giá này là do số lượng đơn vị tài sản khả dụng giảm theo mỗi đơn vị tài sản được mua lại. Cơ chế này được cho là sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư sớm nhất.

Gần đây hơn, không gian tiền điện tử cũng chứng kiến ​​sự ra đời của cái gọi là hợp đồng đường cong liên kết. Đó là các hợp đồng thông minh phát hành mã thông báo tạo ra một thị trường cho các mã thông báo độc lập với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các hợp đồng đường cong trái phiếu bán mã thông báo cho người dùng bằng cách tính giá mã thông báo trong Ether và phát hành chúng sau khi thanh toán, đồng thời mua chúng và thanh toán bằng Ether. Trong cả hai trường hợp, hợp đồng thông minh sẽ tính toán mức giá trung bình và dựa trên tỷ lệ chiết khấu của giá đó.

Không có giới hạn cứng về số lượng các loại mã thông báo này có thể được tạo; thay vào đó, số lượng Ether tồn tại và đường cong giá giới hạn số lượng Ether có thể lưu thông trên thị trường. Thông thường, các hợp đồng đường cong liên kết đảm bảo rằng giá của mỗi mã thông báo tăng lên khi số lượng mã thông báo được phát hành tăng lên.

Bonding Curve

A bonding curve is a mathematical curve that defines the relationship between the price and the supply of a given asset.

What is a Bonding Curve?

A bonding curve is a mathematical concept used to describe the relationship between price and the supply of an asset.

The basis of the bonding curve is the idea that when a person purchases an asset that is available in a limited quantity (like Bitcoin), then each subsequent buyer will have to pay slightly more for it. The reason for this increase in price is that the number of available asset units decreases with each one that is acquired. This mechanism should, supposedly, bring profits to the earliest investors.

More recently, the cryptocurrency space also saw the creation of so-called bonding curve contracts. Those are token issuance smart contracts that create a market for the tokens that is independent from cryptocurrency exchanges.

Bonding curve contracts sell the tokens to users by calculating the token price in Ether and issuing them after the payment, also buying them and paying with Ether. In both cases, the smart contract calculates the average price and bases the rate off of that.

There is no hard limit on the number of these kinds of tokens that can be created; instead, the quantity of Ether in existence and the price curve limits how many can circulate in the market. Usually, bonding curve contracts ensure that the price of each token increases as the number of tokens issued increases.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts