What is a Bull?

[QC]

Mục lục

Bò đực

Một người lạc quan và tin tưởng rằng giá thị trường sẽ tăng, người này cũng được biết đến là người “lạc quan” về thị trường hoặc giá cả.

Bull là gì?

Bull, hoặc “tăng giá”, có thể đề cập đến:

A. thương nhân hoặc nhà đầu tư dựa trên chiến lược của họ với kỳ vọng rằng một tài sản sẽ tăng giá;

B. điều kiện thị trường trong đó hầu hết hoặc tất cả các tài sản đang tăng giá đều đặn.

A. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược mua một tài sản thấp và bán nó cao – dựa trên kỳ vọng rằng giá của tài sản đó sẽ tăng đều đặn theo thời gian – theo truyền thống được gọi là phe bò. Thuật ngữ này rất có thể đề cập đến cách một con bò đực tấn công bằng sừng của nó trong một chuyển động hướng lên.

Những người đầu cơ giá lên là những người lạc quan tin rằng (các) đặc điểm cơ bản của (các) tài sản đã chọn của họ hoặc các điều kiện thị trường tổng thể có lợi cho việc tăng giá ổn định trong thời gian dài. Như vậy, họ “mua lâu”, tức là họ mua tài sản với giá thấp và đợi chúng tăng giá trị để bán xuống.

Những con bò đực thì ngược lại với những con gấu, họ sử dụng chiến lược “bán khống” một tài sản dựa trên kỳ vọng giá giảm.

B. Thuật ngữ thị trường tăng giá có thể được sử dụng để mô tả một thị trường trong đó tài sản đang tăng giá đều đặn trong thời gian dài.

Do hoạt động của các nhà giao dịch trong ngày trên bất kỳ thị trường nào, giá tài sản có thể lên xuống nhiều lần mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu trong một thời gian dài, hầu hết các tài sản có xu hướng tăng tổng thể, thì thị trường đó có thể được mô tả là tăng giá.

Đọc thêm:  What Is a Wash Trade?

Thị trường tiền điện tử đã cho thấy một động lực tăng giá rõ ràng trong những năm tồn tại của nó kể từ tháng 1 năm 2009. Bitcoin (BTC), tiền điện tử gốc và lớn nhất, đã tăng từ 0,003 đô la mỗi đồng vào tháng 3 năm 2010 lên khoảng 15.000 đô la vào tháng 11 năm 2020, mặc dù nhiều – đôi khi lớn – giảm trên đường đi.

Bull

A person that is optimistic and confident that market prices will increase, this person is also known to be “bullish” about the market or price.

What is a Bull?

Bull, or “bullish,” can refer to:

A. traders or investors who base their strategy on the expectation that an asset will increase in price;

B. market conditions in which most or all assets are steadily rising in price.

A. Traders who employ the strategy of buying an asset low and selling it high — based on the expectation that that asset’s price will steadily increase over time — are traditionally called bulls. The term most likely refers to the way a bull attacks with its horns in an upward motion.

Bulls are optimists who believe that their chosen asset(s)’ fundamental characteristics or the overall market conditions are conducive to a steady increase in price over the long term. As such, they “go long,” i.e. they buy assets at low prices and wait for them to increase in value to be sold down the line.

Bulls are the opposite of bears, who use the strategy of “shorting” an asset based on the expectation of a decrease in price.

B. The term bull market can be used to describe a market in which assets are steadily increasing in price over the long term.

Due to the activities of day traders in any market, asset prices can go up and down multiple times per day. However, if over a long-term period most assets exhibit an aggregate upward trend, that market can be described as bullish.

Đọc thêm:  What is ashdraking?

The cryptocurrency market has displayed a clear bullish dynamic over the years of its existence since January 2009. Bitcoin (BTC), the original and largest cryptocurrency, has gone from $0.003 per coin in March 2010 to about $15,000 in November 2020, despite multiple — sometimes massive — declines along the way.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts