What is a Change?

[QC]

Mục lục

Thay đổi

Thay đổi – một khái niệm có liên quan đến tiền điện tử sử dụng mô hình UTXO – là số lượng tiền được gửi lại cho người dùng sau khi họ sử dụng kết quả đầu ra chưa sử dụng để bắt đầu giao dịch.

Thay đổi là gì?

Bitcoin (BTC) và nhiều loại tiền điện tử khác dựa trên cái gọi là mô hình đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO).

Trong mô hình UTXO, các giao dịch được tạo thành từ đầu vào và đầu ra: khi người dùng muốn gửi tiền cho ai đó, họ sẽ cung cấp đầu vào cho mạng. Phần thứ hai, sau khi xử lý giao dịch, tạo ra các đầu ra mà sau này có thể được sử dụng làm đầu vào cho các giao dịch mới.

Có lẽ ngược lại, số dư của một địa chỉ Bitcoin thực sự không phải là một số lượng tiền nhất định được lưu trữ trên đó, mà là một tập hợp các kết quả đầu ra chưa được sử dụng từ các giao dịch trước đó. Khi bạn gửi Bitcoin, bạn chỉ có thể gửi chúng dưới dạng toàn bộ đầu ra và phần còn lại được gửi lại dưới dạng tiền lẻ.

Ví dụ: người dùng A có một địa chỉ Bitcoin với một sản lượng chưa sử dụng duy nhất là 0,5 BTC và muốn gửi 0,3 BTC cho người dùng B. Họ không thể chia UTXO của họ là 0,5 đồng tiền; thay vào đó, họ phải gửi toàn bộ số tiền vào mạng làm đầu vào duy nhất của giao dịch mới.

Sau đó, mạng sẽ hủy đầu vào đó và tạo ra ba đầu ra mới có tổng số tiền tương tự: 0,3 BTC được gửi cho người dùng B, một khoản phí nhỏ nhất định được gửi cho người khai thác giúp xử lý giao dịch và 0,2 BTC, trừ đi người khai thác phí, sẽ được gửi lại cho người dùng A.

Đọc thêm:  What Is Secure Multi-Party Computation?

Trong ví dụ này, đầu ra cuối cùng của ~ 0,2 BTC là thay đổi mà người dùng A nhận được dưới dạng UTXO mới, sau này có thể được sử dụng làm đầu vào để bắt đầu một giao dịch mới.

Change

Change — a concept relevant to cryptocurrencies that use the UTXO model — is the number of coins sent back to a user after they use their unspent outputs to initiate a transaction.

What is a Change?

Bitcoin (BTC) and many other cryptocurrencies are based on the so-called unspent transaction outputs (UTXO) model.

In the UTXO model, transactions are made up of inputs and outputs: when a user wants to send coins to someone, they feed inputs to the network. The latter, after processing the transaction, produces outputs that can be later used as inputs for new transactions.

Perhaps counterintuitively, the balance of a Bitcoin address is not actually a certain number of coins that are stored on it, but rather a collection of yet-unspent outputs from previous transactions. When you send Bitcoin, you can only send them in a whole output, and the rest are sent back as change.

As an example: user A has a Bitcoin address with a single unspent output of 0.5 BTC and wants to send 0.3 BTC to user B. They cannot split their UTXO of 0.5 coins; instead, they have to send the full amount to the network as the sole input of the new transaction.

The network then destroys that input and creates three new outputs that add up to the same amount: 0.3 BTC to be sent to user B, a certain small fee to be sent to the miner who helps process the transaction and 0.2 BTC, minus the miner fee, to be sent back to user A.

In this example, the last output of ~0.2 BTC is the change that user A receives as a new UTXO which can be later used as an input to initiate a new transaction.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products
Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts