What is a Close?

[QC]

Mục lục

Đóng

Đề cập đến giá đóng cửa; tương tự như thuật ngữ tương tự được sử dụng trong giao dịch chứng khoán.

Đóng là gì?

Giá đóng cửa là một trong bốn điểm dữ liệu chính được sử dụng trong giao dịch trong ngày trên thị trường chứng khoán, tiền điện tử và các thị trường khác để theo dõi hoạt động của tài sản. Ba loại còn lại đang mở cửa, giá cao và thấp, với cả bốn loại được gọi chung là “OHLC”.

Trước khi xuất hiện các mạng liên lạc điện tử vào năm 1969, giao dịch trao đổi chứng khoán được thực hiện độc quyền trong giờ thị trường thông thường, ví dụ, từ 9:30 sáng đến 16:00 chiều cho Sở Giao dịch Chứng khoán New York.

Do đó, hiệu suất của tài sản có thể được phân định rõ ràng giữa các ngày: giao dịch mở và đóng ở các mức giá cụ thể và trong mỗi ngày có các mức giá cao nhất và thấp nhất có thể dễ dàng xác định.

Với những tiến bộ trong giao dịch điện tử, giao dịch ngoài giờ trở nên khả dụng, mặc dù với khối lượng thấp hơn đáng kể so với giao dịch trong giờ thông thường. Tuy nhiên, điều này không làm cho các chỉ số OHLC trở nên lỗi thời – tính hữu ích của chúng đối với phân tích thị trường đã đảm bảo rằng chúng vẫn được theo dõi trong khung thời gian của giờ thị trường thông thường.

Các sàn giao dịch tiền điện tử, xuất hiện vào đầu những năm 2010 ngay sau khi phát minh ra tiền điện tử, đã hỗ trợ giao dịch 24/7 ngay từ đầu, do hai sự thật: các nền tảng này được đặt trực tuyến độc quyền và các tài sản được liệt kê trên đó hoạt động 100% thời gian. Tuy nhiên, họ vẫn cung cấp cho người dùng dữ liệu OHLC, phổ biến nhất là ở dạng biểu đồ hình nến.

Đọc thêm:  What Is Price Impact?

Giá đóng cửa cụ thể thường được các nhà giao dịch coi là chỉ số quan trọng nhất trong bốn chỉ số, vì nó được sử dụng làm tiêu chuẩn chuẩn để đánh giá hiệu suất của tài sản trong các khoảng thời gian khác nhau.

Close

Refers to the closing price; similar to the same term used in stock trading.

What is a Close?

The closing price is one of four major data points used in day trading in the stock, cryptocurrency and other markets to track the performance of an asset. The other three are opening, high and low prices, with all four known together as “OHLC.”

Before the emergence of electronic communication networks in 1969, stock exchange trading was conducted exclusively during regular market hours, for example, from 9:30 am to 16:00 pm for the New York Stock Exchange.

As a result, assets’ performance could be clearly delineated between days: trading opened and closed at specific price points and within each day there were easily identifiable highest and lowest prices.

With the advancements in electronic trading, after-hours trading became available, albeit at significantly lower volumes compared to regular hours trading. This, however, has not made OHLC metrics obsolete — their usefulness for market analysis has ensured that they are still being tracked within the timeframe of regular market hours.

Cryptocurrency exchanges, which appeared in the early 2010s soon after the invention of cryptocurrencies themselves, supported 24/7 trading from the very beginning, owing to two facts: these platforms are located exclusively online and the assets listed on them are operational 100% of the time. However, they still provide their users with OHLC data, most commonly in the form of candlestick charts.

Closing price specifically is often considered by traders to be the most important of the four metrics, as it is used as a standard benchmark to evaluate an asset’s performance over different periods of time.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts