What is a Cryptography?

[QC]

Mục lục

Mật mã học

Một lĩnh vực nghiên cứu và thực hành để bảo mật thông tin, ngăn chặn các bên thứ ba đọc thông tin mà họ không phải là bí mật.

Mật mã học là gì?

Trong một thời gian dài của lịch sử, mật mã học hoàn toàn liên quan đến kỹ thuật mật mã – thuật toán được sử dụng để biến các thông điệp thông thường (được gọi là “bản rõ” trong mật mã) thành những thứ vô nghĩa có thể nhìn thấy được (được gọi là “ciphertext”).

Sau đó, những thông điệp này có thể được gửi qua các chữ cái, theo đó người nhận sẽ sử dụng một phần thông tin bổ trợ (được gọi là “chìa khóa”) để giải mã bản mã trở lại thành bản rõ có thể đọc được. Thông tin được truyền đạt theo cách này là vô ích đối với bất kỳ đối thủ bên thứ ba nào mà không có kiến ​​thức về khóa, ngay cả khi lá thư bị chặn về mặt vật lý – nghĩa là, cho đến khi sự phát triển của phân tích mật mã, bộ môn xử lý các thuật toán mã hóa bẻ khóa.

Các loại mật mã sớm nhất, được gọi là thay thế và chuyển vị và được gọi chung là mật mã cổ điển, có thể được mã hóa và giải mã bằng tay. Điều này có nghĩa là họ đã không xáo trộn thông tin đủ để chống lại các phương pháp phá mã có sẵn vào thời điểm đó.

Sự xuất hiện của radio và sau đó là truyền thông internet đã làm cho nhu cầu về mã hóa mạnh mẽ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, vì các thông điệp ngày nay được phát đi một cách bừa bãi và có thể bị chặn theo ý muốn.

Đọc thêm:  What Is a Market Order/Market Buy/Market Sell?

Thông qua việc sử dụng máy tính, các phương pháp xáo trộn văn bản rõ mới đã trở nên khả dụng và không thể phá vỡ một cách hiệu quả: trong khi về lý thuyết, một thuật toán mã hóa tiên tiến có thể được giải mã mà không cần khóa, nhưng không thể thực hiện được trong một khoảng thời gian hợp lý với các tài nguyên có sẵn cho đối thủ.

Ngày nay, mật mã là một mặc định trong rất nhiều giao tiếp máy tính. Trong số nhiều ứng dụng của nó có các hàm băm, như SHA-256, được sử dụng để bảo đảm hoạt động của mạng Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác.

Cryptography

A field of study and practice to secure information, preventing third parties from reading information to which they are not privy.

What is a Cryptography?

For a long period of history, cryptography dealt exclusively with the technique of ciphers — algorithms that were used to turn regular messages (called “plaintext” in cryptography) into ostensible gibberish (called “ciphertext”).

These messages could then be sent via letters, whereby the receiver would use an auxiliary piece of information (called “the key”) to decrypt the ciphertext back into readable plaintext. The information communicated this way was useless to any third-party adversaries without the knowledge of the key, even if the letter was physically intercepted — that is, until the development of cryptanalysis, the discipline that deals with cracking encryption algorithms.

The earliest types of ciphers, called substitution and transposition and known collectively as classical ciphers, could be both encrypted and decrypted by hand. This meant that they did not scramble the information enough to resist the methods of cryptanalysis available at the time.

The emergence of radio and, later, internet communications has made the need for strong encryption more acute than ever, as messages were now broadcast indiscriminately and could be intercepted at will.

Đọc thêm:  What Are Oracles?

Through the use of computers, new methods of plaintext scrambling became available that are effectively unbreakable: while in theory an advanced encryption algorithm can be deciphered without a key, it is infeasible to do so in a reasonable amount of time with the resources available to the adversaries.

Today, cryptography is a default in a lot of computer communication. Among its numerous applications are hash functions, like the SHA-256, which is used to secure the operation of the network of Bitcoin (BTC) and other cryptocurrencies.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts