What is a Custodial?

[QC]

Mục lục

Giám hộ

Các doanh nghiệp tiền điện tử lưu ký là những doanh nghiệp sở hữu tiền của khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của họ.

Lưu ký là gì?

Theo truyền thống được sử dụng liên quan đến ví hoặc sàn giao dịch tiền điện tử, thiết lập giám sát là một trong đó các khóa cá nhân, được yêu cầu để truy cập vào tiền của khách hàng, được nhà cung cấp dịch vụ nắm giữ khi họ cung cấp tài khoản đăng nhập.

Một trong những đặc điểm xác định của tiền điện tử là thực tế là chúng luôn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chủ sở hữu: mọi địa chỉ công khai đều được liên kết với một khóa riêng tư mà chỉ chủ sở hữu mới biết và nếu không có thì không người nào khác có thể truy cập vào số tiền được lưu trữ trên địa chỉ đó.

Mặc dù thiết lập này là một trong những điểm bán tiền điện tử chính đối với một số người, nhưng những người khác có thể coi nhiệm vụ chăm chỉ quản lý các khóa của riêng họ không có giá trị lợi ích của việc giữ quyền giám sát vô điều kiện đối với quỹ của họ. Trong trường hợp này, các ví giám sát có sẵn, đảm nhận việc quản lý các khóa cá nhân của người dùng và cho phép họ truy cập vào tiền của mình thông qua thiết lập mật khẩu đăng nhập đơn giản và quen thuộc.

Trao đổi tiền điện tử tập trung là một loại dịch vụ lưu ký phổ biến khác. Họ cho phép khách hàng gửi tiền tiền điện tử vào một tài khoản trao đổi và sau đó giao dịch chúng để lấy các loại tiền điện tử hoặc tiền pháp định khác. Các giao dịch không được ghi lại trực tiếp trên blockchain mà là trên bảng cân đối nội bộ của sàn giao dịch. Trong khi đó, mọi khoản tiền của khách hàng được giữ lại từ thời điểm họ được gửi tiền đến thời điểm cuối cùng họ được rút khỏi sàn giao dịch.

Đọc thêm:  What Is ELI5?

Mặc dù dễ sử dụng và hiệu quả, nhưng các dịch vụ này có liên quan đến rủi ro quản lý: bằng cách lưu trữ nhiều tiền của khách hàng ở một nơi, chúng có thể trở thành mục tiêu của tin tặc, sự kiểm duyệt của chính phủ hoặc các tai nạn đơn giản như trục trặc phần cứng.

Custodial

Custodial cryptocurrency businesses are the ones that are in possession of their customers’ funds for the duration of the use of their services.

What is a Custodial?

Traditionally used in relation to cryptocurrency wallets or exchanges, a custodial setup is one in which private keys, which are required to access a customer’s funds, are held by the service provider while they offer a login account.

One of the defining characteristics of cryptocurrencies is the fact that they always remain under full control of their owners: every public address is associated with a private key that only the owner knows and without which no other person can access the funds stored on that address.

While this setup is one of the main selling points of crypto to some, others may consider the task of diligently managing their own keys not worth the advantages of keeping unconditional custody over their own funds. In this case, custodial wallets are available, which take over the management of a user’s private keys and allow them to access their funds via a simple and familiar login-password setup.

Centralized cryptocurrency exchanges are another common type of custodial service. They allow customers to deposit cryptocurrency funds onto an exchange account and then trade them for other cryptos or fiat currencies. The trades are not recorded directly on the blockchain, but rather on the exchange’s internal balance sheet. Meanwhile, every customers’ funds are held in custody from the moment they are deposited to the moment they are finally withdrawn from the exchange.

While easy to use and efficient, these services are associated with custodial risks: by storing many customers’ funds in one place, they become a likely target for hackers, government censorship or simple accidents like hardware malfunctions.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts