What Is a Digital Signature?

[QC]

Mục lục

Chữ ký số

Một phương pháp để chứng minh tính xác thực của giao tiếp kỹ thuật số.

Chữ ký điện tử là gì?

Chữ ký điện tử sử dụng mật mã để cung cấp một cách xác định xem một thông điệp hoặc tài liệu kỹ thuật số có phải là thật hay không.

Nếu một chữ ký được coi là hợp lệ, có thể giả định rằng thông tin liên lạc là từ người mà nó cho biết là từ người đó (được gọi là xác thực,) mà người gửi không thể phủ nhận một cách hợp lý rằng thông tin liên lạc là từ họ (không từ chối,) và thông tin liên lạc không bị thay đổi hoặc giả mạo (tính toàn vẹn.)

Chữ ký điện tử sử dụng mật mã khóa công khai, trong đó mã hóa và giải mã được thực hiện bằng cách sử dụng các cặp khóa công khai và khóa riêng. Như tên cho thấy, khóa công khai được phát công khai, trong khi khóa riêng được giữ bí mật.

Để ký một thư bằng chữ ký điện tử, người gửi sử dụng phần mềm để tạo một hàm băm của thư, sau đó được mã hóa bằng khóa riêng của họ. Để xác minh thư, mã băm được mã hóa được giải mã bằng khóa công khai của người gửi. Sau đó, một băm thứ hai của thông báo được tạo; nếu hàm băm này khớp với mã đã được giải mã thì thông báo là hợp lệ.

Chữ ký điện tử không giống như chữ ký điện tử, mặc dù thuật ngữ trước đây thường được sử dụng để mô tả công nghệ sau này.

Chữ ký điện tử chỉ đơn giản là dùng để chỉ bất kỳ dấu kỹ thuật số nào được dùng để đại diện cho một chữ ký. Các ví dụ phổ biến về điều này bao gồm HelloSign và Adobe Sign. Tuy nhiên, một số công cụ chữ ký điện tử có thể bao gồm công nghệ chữ ký số – nghĩa là một phần tử của mật mã khóa công khai có thể đã được sử dụng.

Đọc thêm:  What Are Gains?

Chữ ký điện tử được sử dụng rộng rãi trên mạng, chẳng hạn để xác thực các kết nối mạng. Chúng cũng ngày càng trở nên phổ biến trong chính phủ. Ví dụ: các tài liệu quan trọng hiện được xuất bản bởi Văn phòng In ấn của Chính phủ Hoa Kỳ với chữ ký công cộng kèm theo để xác minh tính xác thực của chúng.

Digital Signature

A method for proving the authenticity of a digital communication.

What Is a Digital Signature?

Digital signatures employ cryptography to provide a way of determining whether a digital message or document is real.

If a signature is deemed valid, it can be assumed that the communication is from the person it says it’s from (known as authentication,) that the sender cannot reasonably deny that the communication is from them (non-repudiation,) and that the communication has not been changed or tampered with (integrity.)

Digital signatures use public key cryptography, in which encryption and decryption is carried out using pairs of public and private keys. As the name suggests, public keys are broadcast publicly, while private keys are kept secret.

To sign a message with a digital signature, the sender uses software to create a hash of the message, which is then encrypted using their private key. To verify a message, the encrypted hash is decrypted using the sender’s public key. Then, a second hash of the message is created; if this hash matches the decrypted one, the message is valid.

Digital signatures are not the same as electronic signatures, although the former term is often used to describe the latter technology.

Electronic signature simply refers to any digital mark that is intended to represent a signature. Common examples of this include HelloSign and Adobe Sign. However, some electronic signature tools may include digital signature technology — meaning an element of public key cryptography may have been used.

Digital signatures are widely used online, for example to authenticate network connections. They are also becoming increasingly common in government. For example, key documents are now published by the U.S. Government Printing Office with accompanying public signatures to verify their authenticity.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts