Mục lục

What Is a Distributed Ledger?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Sổ cái phân tán
Sổ cái phân tán là sổ cái trong đó dữ liệu được lưu trữ trên một mạng lưới các nút phi tập trung. Sổ cái phân tán không nhất thiết phải liên quan đến tiền điện tử và có thể được cấp phép và riêng tư.

Distributed Ledger

Distributed ledgers are ledgers in which data is stored across a network of decentralized nodes. A distributed ledger does not necessarily involve a cryptocurrency and may be permissioned and private.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts