What Is a Distributed Network?

[QC]

Mục lục

Mạng phân tán

Một mạng trong đó dữ liệu và ứng dụng phụ thuộc vào nhiều nguồn, trái ngược với một vị trí.

Mạng phân tán là gì?

Trong mạng phân tán, dữ liệu, tác vụ tính toán và ứng dụng được trải rộng trên một số (thường là nhiều) máy, chúng giao tiếp và phụ thuộc vào nhau. Mạng phân tán được thành lập với mục đích chia sẻ công việc và chia sẻ tài nguyên.

Mạng phân tán rất hữu ích trong việc loại bỏ hoặc giảm tắc nghẽn liên quan đến các tác vụ tính toán. Chúng là một cách hiệu quả cao để chia sẻ tài nguyên – thực sự, trong hầu hết các trường hợp, việc mở rộng mạng sẽ hiệu quả hơn là tăng khả năng phần cứng trên các nút riêng lẻ trên một mạng có kích thước nhỏ hơn. Ngoài ra, mạng phân tán cung cấp mức độ chịu lỗi cao hơn nhiều và các mức độ này tăng lên theo quy mô của mạng.

Có một số dạng mạng phân tán, dựa trên các dạng máy tính khác nhau. Ví dụ, mạng phân tán máy khách / máy chủ là cơ sở của Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP,) mà trên đó web được xây dựng.

Một mạng phân tán cũng có thể được cho là phi tập trung. Trong những tình huống này, mọi nút (máy tính) trên mạng có thể được sử dụng cho bất kỳ tác vụ nào được yêu cầu bởi bất kỳ nút nào khác – tận dụng sức mạnh tính toán chưa được sử dụng từ các máy nhàn rỗi. Mạng phân tán phi tập trung là cơ sở cho công nghệ blockchain.

Mạng phân tán phi tập trung cho phép hoạt động của các chuỗi khối, dựa trên việc phân phối dữ liệu và sự tương hỗ của sức mạnh tính toán. Hình thức mạng này cũng mang lại những lợi ích chính cho những người tìm kiếm sự ẩn danh, đây là nền tảng quan trọng của các dự án tiền điện tử và blockchain.

Đọc thêm:  What Is Liveness?

Những mạng này được nhiều người coi là biên giới tiếp theo cho web, tạo thành nền tảng của các dự án như hệ sinh thái DApp trên Ethereum và nhiều phần quan trọng khác của bối cảnh Web3 mới nổi. Tuy nhiên, các mạng kiểu này cũng đang trở nên phổ biến hơn trong các doanh nghiệp lớn và các tổ chức khác muốn thiết lập các giải pháp của riêng họ cho điện toán đám mây hoặc chia sẻ dữ liệu.

Distributed Network

A network in which the data and applications are dependent on multiple sources, as opposed to one location.

What Is a Distributed Network?

In a distributed network, data, computing tasks, and applications are spread across several (often many) machines, which communicate with and depend on each other. Distributed networks are established with the intention of spreading out work and sharing resources.

Distributed networking is very useful in removing or reducing bottlenecks associated with computing tasks. They are a highly efficient way of sharing resources — indeed, in most cases it will be more efficient to expand a network than to increase the hardware capabilities on individual nodes on a network of a smaller size. Additionally, distributed networking provides much higher levels of fault tolerance, and these levels increase with the size of the network.

There are several forms of distributed network, based on different types of computing. For example, client/server distributed networking is the basis of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP,) on which the web is built.

A distributed network might also be said to be decentralized. In these situations, every node (computer) on the network can be used for any task requested by any other node — leveraging unused computing power from idle machines. Decentralized distributed networking is the basis for blockchain technology.

Decentralized distributed networking allows for the operation of blockchains, which rely on the distribution of data and the mutualization of computing power. This form of networking also provides major benefits for those seeking anonymity, which is an important cornerstone of cryptocurrency and blockchain projects.

Đọc thêm:  What is a Cryptoasset?

These networks are seen by many as the next frontier for the web, forming the basis of projects such as the DApp ecosystem on Ethereum, and many other crucial parts of the emerging Web3 landscape. However, networks of this sort are also becoming more popular among large businesses and other organizations that wish to establish their own solutions for cloud computing or data sharing.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts