Mục lục

What Is a Fiat-Pegged Cryptocurrency?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Tiền điện tử được chốt trên Fiat
Còn được gọi là “tiền điện tử được chốt”, nó là một loại tiền xu, mã thông báo hoặc tài sản được phát hành trên một chuỗi khối được liên kết với một loại tiền tệ do chính phủ hoặc ngân hàng phát hành. Mỗi loại tiền điện tử được chốt được đảm bảo luôn có một giá trị tiền mặt cụ thể trong dự trữ.

Fiat-Pegged Cryptocurrency

Also known as “pegged cryptocurrency,” it is a coin, token or asset issued on a blockchain that is linked to a government- or bank-issued currency. Each pegged cryptocurrency is guaranteed to have a specific cash value in reserves at all times.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts