Mục lục

What Is a Fork (Blockchain)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Fork (Blockchain)
Các nhánh hoặc tách chuỗi, tạo ra một phiên bản thay thế của chuỗi khối, để hai chuỗi khối chạy đồng thời. Một ví dụ là Ethereum và Ethereum Classic, được phân tách sau vụ hack DAO.

Fork (Blockchain)

Forks, or chain splits, create an alternate version of the blockchain, leaving two blockchains to run simultaneously. An example is Ethereum and Ethereum Classic, which was forked after the DAO hack.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts