Mục lục

What Is a Full Node?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

Full Node

Nodes that download a blockchain’s entire history in order to observe and enforce its rules.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!