Mục lục

What Is a Gwei?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Gwei

Mệnh giá được sử dụng để xác định chi phí khí đốt trong các giao dịch liên quan đến Ether.

Gwei là gì?

Gwei là một đơn vị nhỏ của tiền điện tử Ether (ETH) của mạng Ethereum. Gwei hay gigawei được định nghĩa là 1.000.000.000 wei, đơn vị cơ sở nhỏ nhất của Ether. Một gwei bằng 0,000000001 hoặc 10-9 ETH. Ngược lại, 1 ETH đại diện cho 1 tỷ gwei!

Gwei là một mệnh giá hữu ích để tính phí gas (trả cho thợ đào để xử lý giao dịch) một cách thuận tiện. Gwei còn có biệt danh “shannon”, đặt cho Claude Shannon, một nhà toán học và mật mã học được coi là “cha đẻ của lý thuyết thông tin”.

Ether (ETH) cũng có các đơn vị cơ sở khác, mỗi đơn vị được đặt tên theo một nhân vật quan trọng có công việc đã giúp ích cho dự án theo bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào.

Ở đây có một ít:

1 wei (được đặt theo tên của Wei Dai, một “cha đỡ đầu” của phong trào tiền điện tử).

1 kwei (hành lý có thời hạn sau Charles Babbage) bằng 10’3 wei.

1 mwei (gọi là lovelace sau Ada Lovelace) bằng 10’6 wei.

1 twei (được gọi là szabo sau Nick Szabo) bằng 10’12 wei.

1 pwei (gọi là finney sau Hal Finney) bằng 10’15 wei.

Gwei

The denomination used in defining the cost of gas in transactions involving Ether.

What Is a Gwei?

Gwei is a small unit of the Ethereum network’s Ether (ETH) cryptocurrency. A gwei or gigawei is defined as 1,000,000,000 wei, the smallest base unit of Ether. One gwei equals 0.000000001 or 10-9 ETH. Conversely, 1 ETH represents 1 billion gwei!

Gwei is a useful denomination to calculate gas fees (paid to miners for transaction processing) in a convenient way. Gwei also has the nickname “shannon,” for Claude Shannon, a mathematician and cryptographer referred to as “the father of information theory.”

Ether (ETH) has other base units as well, each nicknamed after an important personality whose work has helped with the project in any way or form.

Here are a few:

1 wei (named for Wei Dai, a “godfather” of the crypto movement).

1 kwei (termed baggage after Charles Babbage) is equal to 10’3 wei.

1 mwei (termed lovelace after Ada Lovelace) is equal to 10’6 wei.

1 twei (termed szabo after Nick Szabo) equals 10’12 wei.

1 pwei (termed finney after Hal Finney) equals 10’15 wei.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts