What Is a Limit Order/Limit Buy/Limit Sell?

[QC]

Mục lục

Giới hạn lệnh / Giới hạn Mua / Giới hạn Bán

Các công cụ cho phép các nhà giao dịch tự động mua hoặc bán tiền điện tử trên nền tảng giao dịch khi đạt được một mục tiêu giá nhất định.

Lệnh Giới hạn / Giới hạn Mua / Giới hạn Bán là gì?

Trong khi các lệnh thị trường cho thấy các nhà giao dịch bán tiền điện tử của họ ở mức giá hiện tại, thì các lệnh giới hạn cung cấp cho các nhà giao dịch một mức độ kiểm soát khi giao dịch được thực hiện.

Lệnh giới hạn mua mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số khi giá giảm xuống một mức nhất định. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng một đơn đặt hàng sẽ được thực hiện.

Chiến lược này cũng có thể có rủi ro. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đặt giới hạn mua ở mức 3.200 đô la và Bitcoin giảm xuống còn 3.205 đô la, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tham gia thị trường.

Như bạn mong đợi, giới hạn bán cho phép các nhà giao dịch giảm tải tiền điện tử khi giá thị trường tăng đến mức mà họ đã xác định trước.

Không nên nhầm lẫn lệnh giới hạn với lệnh dừng, được sử dụng để giảm thiểu thua lỗ và thoát khỏi một vị trí cụ thể trước khi giá giảm thêm.

Một trong những lợi thế lớn nhất liên quan đến lệnh mua là chúng ngăn chặn các nhà giao dịch trả một mức giá cao hơn họ mong đợi – và đây có thể là điều may mắn trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh và dễ biến động.

Họ cũng có thể giúp loại bỏ một số cảm xúc khi giao dịch. Các chuyên gia có thể vạch ra trước chiến lược và mục tiêu giá mong muốn của họ và biết rằng chúng sẽ tự động được thực hiện. Điều này có thể ngăn chặn các quyết định vào phút cuối có thể khiến các nhà giao dịch tham lam hoặc mua chuộc các khoản lỗ.

Đọc thêm:  What Is a Transaction Fee?

Limit Order/Limit Buy/Limit Sell

Tools that enable traders to automatically buy or sell cryptocurrencies on a trading platform when a certain price target is reached.

What Is a Limit Order/Limit Buy/Limit Sell?

Whereas market orders see traders sell their cryptocurrency at the current price, limit orders give traders a degree of control over when a transaction is executed.

A buy limit order gives investors the opportunity to gain exposure to a digital asset when prices fall to a certain level. However, there are no guarantees that an order will be filled.

This strategy can also have its risks. For example, if a trader has a buy limit set at $3,200, and Bitcoin falls to $3,205, they would miss the opportunity to enter the market.

As you would expect, sell limits enable traders to offload cryptocurrencies when the market price rises to a level they have pre-determined.

Limit orders shouldn’t be confused with stop orders, which are used to minimize losses and exit a particular position before prices deteriorate further.

One of the biggest advantages associated with buy orders is that they prevent traders from paying a higher price than they expected to — and this can be something of a blessing in the fast-moving, volatile cryptocurrency markets.

They can also help to remove some of the emotion out of trading. Professionals can outline their desired strategy and price targets in advance, and know that they will automatically be fulfilled. This can prevent last-minute decisions that may cause traders to get greedy or chase losses.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts