What Is a Merkle Tree?

[QC]

Mục lục
Merkle Tree
Một cấu trúc cây trong mật mã, trong đó mọi nút lá được gắn nhãn băm của khối dữ liệu và mọi nút không phải là nút lá được gắn nhãn băm mật mã của các nhãn của các nút con của nó. Cây băm cho phép xác minh hiệu quả và an toàn nội dung của các blockchains, vì mỗi thay đổi truyền lên trên, do đó, việc xác minh có thể được thực hiện bằng cách chỉ cần nhìn vào hàm băm trên cùng.

Merkle Tree

A tree structure in cryptography, in which every leaf node is labelled with the hash of a data block and every non-leaf node is labelled with the cryptographic hash of the labels of its child nodes. Hash trees allow efficient and secure verification of the contents of blockchains, as each change propagates upwards so verification can be done by simply looking at the top hash.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts