Mục lục

What Is a Money Transmitter/Money Transfer License?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Chuyển tiền / Giấy phép chuyển tiền
Theo bộ luật pháp lý của Hoa Kỳ, máy phát tiền hoặc dịch vụ chuyển tiền là một tổ chức kinh doanh cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc phương tiện thanh toán, cho dù đó là tiền tệ thực, tiền điện tử hay bất kỳ giá trị nào khác. Máy chuyển tiền ở Mỹ là một phần của một nhóm lớn hơn các thực thể được gọi là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoặc MSB.

Money Transmitter/Money Transfer License

In the legal code of the United States, a money transmitter or money transfer service is a business entity that provides money transfer services or payment instruments, whether it is real currency, cryptocurrency or any other value. Money transmitters in the US are part of a larger group of entities called money service businesses or MSBs.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts