Mục lục

What Is a Pair?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Đôi

Giao dịch giữa một loại tiền điện tử này với một loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như cặp giao dịch BTC / ETH.

Cặp là gì?

Một cặp là sự kết hợp của hai loại tiền điện tử để tạo điều kiện giao dịch trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Thường được gọi là một cặp giao dịch, nó cho biết loại tiền điện tử nào có thể được trao đổi trong một giao dịch. Dấu gạch ngang (-) hoặc dấu gạch chéo (/) đại diện cho một cặp bằng cách phân tách hai đồng tiền. Ví dụ: BTC / ETH chỉ ra một cặp Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Tương tác với cặp này cho phép nhà giao dịch mua BTC bằng ETH hoặc bán Bitcoin để lấy ETH.

Ngoài các cặp tiền điện tử-sang-tiền điện tử, các sàn giao dịch hỗ trợ tiền tệ fiat có thể có các cặp tiền pháp định / tiền điện tử. Tuy nhiên, những điều cơ bản trong giao dịch đều giống nhau. Trong một cặp, tiền tệ đầu tiên được gọi là đồng tiền cơ sở, trong khi đồng tiền thứ hai làm đồng tiền định giá.

Ví dụ: trong ví dụ trên của chúng tôi, BTC là cơ sở trong khi ETH là tiền tệ định giá. Trên một sàn giao dịch, một cặp cho biết cần bao nhiêu đồng tiền định giá để mua một đơn vị đầy đủ của tiền điện tử cơ sở. Trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử, Bitcoin, Ethereum và Tether (USDT) tạo thành tiền tệ cơ bản trong hầu hết các cặp giao dịch.

Việc lựa chọn một cặp giao dịch bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Điều quan trọng trong số đó bao gồm liệu sàn giao dịch ưu tiên có niêm yết cặp tiền hay không và liệu cặp tiền có đủ thanh khoản hay không. Lưu ý rằng việc chọn một cặp giao dịch có tính thanh khoản hoặc khối lượng giao dịch thấp có nghĩa là có thể mất thời gian để thực hiện lệnh hoặc lệnh thậm chí có thể không được thực hiện.

Pair

Trade between one cryptocurrency and another, for example, the trading pair BTC/ETH.

What Is a Pair?

A pair is a combination of two cryptocurrencies to facilitate trading on a digital currency exchange. Commonly referred to as a trading pair, it shows which cryptocurrencies can be exchanged during a trade. A dash (—) or a slash (/) represents a pair by separating the two coins. For example, BTC/ETH indicates a Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) pair. Interacting with this pair allows a trader to buy BTC with ETH or sell Bitcoin to get ETH.

Apart from crypto-to-crypto pairs, exchanges supporting fiat currencies can have fiat/crypto pairs. However, the trading basics are the same. In a pair, the first currency is known as the base currency, while the second makes the quote currency.

For instance, in our above example, BTC is the base while ETH is the quote currency. On an exchange, a pair spells out how much of the quote currency is needed to purchase a full unit of the base crypto. On most cryptocurrency exchanges, Bitcoin, Ethereum and Tether (USDT) form the base currencies in most trading pairs.

Choosing a trading pair is influenced by many factors. Key among them include whether the preferred exchange has listed the pair and whether the pair has enough liquidity. Note that choosing a trading pair with low liquidity or trading volume means that it may take time to fill the order or the order might not even be filled at all.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts