Mục lục

What Is a Ponzi Scheme?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Lược đồ Ponzi
Một khoản đầu tư gian lận liên quan đến việc thanh toán lợi nhuận có chủ đích cho các nhà đầu tư hiện tại từ các quỹ do các nhà đầu tư mới đóng góp.

Ponzi Scheme

A fraudulent investment involving the payment of purported returns to existing investors from funds contributed by new investors.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts