Mục lục

What Is a Public Address?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Địa chỉ công cộng
Địa chỉ công khai là hàm băm mật mã của khóa công khai, cho phép người dùng sử dụng nó làm địa chỉ để yêu cầu thanh toán.

Public Address

A public address is the cryptographic hash of a public key, allowing the user to use it as an address to request for payment.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts