What Is a Public Blockchain?

[QC]

Mục lục

Blockchain công cộng

Một blockchain có thể được truy cập bởi bất kỳ ai.

Blockchain công khai là gì?

Blockchain công khai là một nền tảng phi tập trung mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập được. Nói cách khác, nó không được phép, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tham gia, viết và đọc thông tin trên nền tảng. Blockchain là một sổ cái phân tán, nơi dữ liệu giao dịch được đóng gói và lưu trữ dưới dạng các khối.

Do đó, sự kết hợp của các “khối” này tạo thành một blockchain. Yếu tố chính giúp phân biệt khối này với khối khác là dấu thời gian. Sau khi được xác thực, dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng không thể bị thay đổi mặc dù được cung cấp công khai.

Một blockchain công khai sử dụng cơ chế đồng thuận để xác thực các giao dịch. Hai blockchain công khai hàng đầu, Bitcoin và Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc (PoW). Tuy nhiên, Ethereum đã bắt đầu hành trình chuyển đổi sang cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS).

Một chuỗi khối công khai cung cấp tính minh bạch cao hơn so với các mạng riêng và phi tập trung hơn vì bất kỳ ai cũng có thể tham gia và không có thực thể nào có quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống. Thật không may, nhiều blockchain công khai cũng gặp phải vấn đề về tốc độ giao dịch thấp và các vấn đề về khả năng mở rộng khác. Hơn nữa, một blockchain công khai cũng bị giới hạn ở một số cơ chế đồng thuận so với một blockchain riêng tư.

Blockchain riêng tư và công khai tương tự nhau ở chỗ mỗi nút trên mạng của họ có một bản sao chính xác của sổ cái, dữ liệu được lưu trữ của họ là bất biến và cả hai nền tảng đều dựa vào trình xác thực giao dịch.

Đọc thêm:  What Is a Symbol?

Public Blockchain

A blockchain that can be accessed by anyone.

What Is a Public Blockchain?

A public blockchain is a decentralized platform accessible by anyone. In other words, it is permissionless, meaning anyone can join, write and read the information on the platform. A blockchain is a distributed ledger where transaction data is packaged and stored in the form of blocks.

Therefore, a combination of these “blocks” forms a blockchain. A key factor that differentiates one block from the other is the timestamp. Once validated, data stored on the platform can’t be altered despite being publicly available.

A public blockchain uses a consensus mechanism to validate transactions. The leading two public blockchains, Bitcoin and Ethereum, use the proof-of-work (PoW) consensus mechanism. However, Ethereum has started the journey to transition into a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism.

A public blockchain offers greater transparency compared to private networks, and is more decentralized since anyone can join and no single entity has control over the whole system. Unfortunately, a lot of public blockchains also suffer from low transaction speeds and other scalability issues. Furthermore, a public blockchain is also limited to a few consensus mechanisms compared to a private blockchain.

A private and public blockchain are similar in the sense that each node on their network has an exact copy of their ledger, their stored data is immutable and both platforms rely on transaction validators.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts