What Is a Simplified Payment Verification (SPV)?

[QC]

Mục lục
Xác minh thanh toán được đơn giản hóa (SPV)
Một ứng dụng khách nhẹ để xác minh các giao dịch blockchain, chỉ tải xuống các tiêu đề khối và yêu cầu bằng chứng về việc đưa vào blockchain trong Merkle Tree.

Simplified Payment Verification (SPV)

A lightweight client to verify blockchain transactions, downloading only block headers and requesting proof of inclusion to the blockchain in the Merkle Tree.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts