What Is a Smart Contract Audit?

[QC]

Mục lục

Kiểm tra hợp đồng thông minh

Kiểm tra hợp đồng thông minh là một cuộc kiểm tra bảo mật do các chuyên gia an ninh mạng thực hiện nhằm đảm bảo rằng mã trên chuỗi đằng sau hợp đồng thông minh không có lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật.

Kiểm tra Hợp đồng Thông minh là gì?

Kiểm tra hợp đồng thông minh là một cuộc kiểm tra và phân tích có phương pháp rộng rãi về mã của hợp đồng thông minh được sử dụng để tương tác với tiền điện tử hoặc blockchain. Quá trình này được thực hiện để phát hiện ra các lỗi, sự cố và lỗ hổng bảo mật trong mã để đề xuất các cải tiến và cách khắc phục chúng. Nói chung, kiểm tra hợp đồng thông minh là cần thiết, vì hầu hết các hợp đồng đều liên quan đến tài sản tài chính và / hoặc các hạng mục có giá trị.

Việc kiểm tra như vậy rất phức tạp, vì các hợp đồng thông minh thường tương tác với nhau và bất kỳ tích hợp nào với hệ thống của bên thứ ba cũng có thể khiến hệ thống dễ bị tấn công. Do đó, việc kiểm tra thường được mở rộng sang các hợp đồng thông minh khác có liên quan đến bất kỳ tương tác nào và thậm chí cả những hợp đồng mà nó tương tác đang tương tác. Việc kiểm tra như vậy thường bao gồm cả kiểm tra đang chạy và phân tích mã thủ công.

Các hợp đồng thông minh thường quản lý số lượng tiền khổng lồ và một lỗi hoặc lỗ hổng bảo mật có thể dẫn đến tổn thất lớn. Chính xác hơn, người dùng và các bên liên quan của ứng dụng phi tập trung được đề cập có thể mất tất cả các tài sản là một phần của hệ sinh thái.

Đọc thêm:  What Is a Mining Contract?

Các khuyến nghị do đánh giá viên đưa ra được chuyển tải trước cho nhóm dự án và các hành động đáp lại của họ được ghi nhận trong báo cáo cuối cùng. Nó được coi là một dấu ấn xác thực và toàn vẹn cho dự án. Vì lý do đó, các nhóm muốn thực hiện một cuộc kiểm tra để giành được niềm tin của người dùng và nâng cao uy tín của dự án. Các cuộc đánh giá này thường được thực hiện theo một số bước.

Bước đầu tiên là nhóm và nhóm đánh giá thống nhất về phạm vi và quy cách của cuộc đánh giá. Nó có nghĩa là thiết kế, mục đích, kiến ​​trúc và các chi tiết khác của hợp đồng thông minh được trao cho các kiểm toán viên. Tiếp theo là giai đoạn thử nghiệm, trong đó đánh giá viên thử nghiệm các chức năng riêng lẻ (thử nghiệm đơn vị) và sau đó là các phần lớn hơn (thử nghiệm tích hợp).

Các công cụ phân tích và phát hiện lỗi tự động cũng được sử dụng để tìm kiếm các lỗ hổng thường được biết đến trong các hợp đồng. Cuối cùng, người đánh giá kiểm tra mã theo cách thủ công để hiểu ý định của nhà phát triển và diễn giải các phát hiện trong bối cảnh đó. Cuối cùng, báo cáo được đưa ra với những phát hiện và các bản sửa lỗi được áp dụng bởi nhóm.

Tầm quan trọng của việc kiểm tra mã thông minh có thể được đánh giá bằng thực tế là việc chia tách chuỗi Ethereum vào năm 2016 là do một lỗ hổng mã bị kẻ tấn công khai thác, khiến hàng triệu đô la tiền quỹ gặp rủi ro. Một “lỗi gọi đệ quy” đã cho phép kẻ tấn công rút cạn quỹ đầu cơ dân chủ hóa “DAO” trị giá hàng triệu đô la ETH. Các hành động tiếp theo của cộng đồng về việc có buộc trả lại tiền hay không đã gây ra bất đồng và một đợt hard fork.

Đọc thêm:  What Is Overbought?

Kiểm tra mã thông minh ngày càng quan trọng trong ngành DeFi đang phát triển, nơi các hợp đồng thông minh đầy lỗi thường được tung ra để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Điều này đã dẫn đến một số vụ hack tốn kém vào năm 2020 với tổng số tiền lên đến hàng triệu, đáng chú ý nhất là Harvest, Yam Finance, bZx, Balancer và Eminence.

Smart Contract Audit

A smart contract audit is a security check done by cybersecurity professionals meant to ensure that the on-chain code behind a smart contract is devoid of bugs or security vulnerabilities.

What Is a Smart Contract Audit?

A smart contract audit is an extensive methodical examination and analysis of a smart contract’s code that is used to interact with a cryptocurrency or blockchain. This process is conducted to discover errors, issues and security vulnerabilities in the code in order to suggest improvements and ways to fix them. Generally, smart contract audits are necessary, because most of the contracts deal with financial assets and/or valuable items.

Such checks are complex, as smart contracts often interact with each other and any integrations with third-party systems can also result in making the system vulnerable. Because of this, the checks are often expanded to other smart contracts involved in any interactions, and even those that the ones it interacts with are interacting with. Such checks usually include both running tests and manual code analysis.

Smart contracts often manage huge quantities of funds and a single bug or vulnerability can result in great losses. More precisely, the users and stakeholders of the decentralized application in question could lose all the assets that are part of the ecosystem.

The recommendations made by the auditors are conveyed in advance to the project team and their actions in response are noted in the final report. It is considered a mark of authenticity and integrity for the project. For that reason, teams are keen on getting an audit to win user confidence and raise the project’s credibility. These audits are typically carried out in several steps.

Đọc thêm:  What Is a Digital Signature?

The initial step is the team and the auditing group agreeing on the scope and specifications of the audit. It means that the design, purpose, architecture and other details of the smart contract are given to the auditors. Next is the testing phase, where the auditors test the individual functions (unit tests) and then larger parts (integration tests).

Automated bug detection and analysis tools are also used to look for commonly known vulnerabilities in the contracts. Finally, auditors manually inspect the code to understand the developer’s intentions and interpret the findings in that context. Finally, the report is issued with the findings and the applied fixes by the team.

The importance of smart code audits can be gauged by the fact that the Ethereum chain split in 2016 was because of a code vulnerability exploited by an attacker, putting millions of dollars of funds at risk. A “recursive call bug” allowed the attacker to drain the “DAO” democratized hedge fund millions of dollars worth of ETH. The subsequent actions by the community over whether to forcibly return the funds caused disagreements and a hard fork.

Smart code audits are increasingly important in the burgeoning DeFi industry, where bug-filled smart contracts are often rushed out to meet investor demand. This has led to a number of costly hacks in 2020 totalling millions, most notably Harvest, Yam Finance, bZx, Balancer and Eminence.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts