Mục lục

What Is a Smart Contract?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh là một giao thức máy tính nhằm tạo điều kiện, xác minh hoặc thực thi hợp đồng trên blockchain mà không có bên thứ ba.

Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính tự thực thi với các điều khoản trong thỏa thuận của người mua và người bán được nhúng trực tiếp vào các dòng mã. Chương trình, cùng với thỏa thuận mà nó có, được phân phối trên một mạng blockchain phi tập trung như Ethereum hoặc Ontology. Hợp đồng thông minh sẽ tự động được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Khi mã được thực thi, hầu như không thể đảo ngược hoặc thay đổi.

Hợp đồng thông minh cho phép các giao dịch và thỏa thuận được thực hiện ẩn danh giữa hai hoặc nhiều bên không tin tưởng nhau mà không cần cơ quan có thẩm quyền của bên thứ ba, hệ thống tư pháp hoặc cơ chế bên ngoài khác.

Hợp đồng thông minh tương tự như một máy bán hàng tự động, trái ngược với một cửa hàng nơi bạn phải trả tiền cho người bán để mua. Với máy bán hàng tự động, bạn không phải giao dịch trực tiếp với người bán (chủ sở hữu máy bán hàng tự động) vì bạn có thể chỉ cần giao dịch tự động bằng cách cho tiền xu vào máy và nước ngọt bạn chọn sẽ giảm xuống. Cách giao dịch trực tiếp này mà không cần biết hoặc tin tưởng người mà bạn đang giao dịch là điều làm cho hợp đồng thông minh trở nên thuận lợi. Trên thực tế, các doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai các hợp đồng thông minh trong hệ thống của họ vì chúng cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn khỏi tổn thất, cũng như khiến khách hàng cảm thấy an toàn.

Smart Contract

A smart contract is a computer protocol intended to facilitate, verify or enforce a contract on the blockchain without third parties.

What Is a Smart Contract?

A smart contract is a self-executing computer program with the terms of the buyer’s and seller’s agreement directly embedded into lines of code. The program, along with the agreement it contains, is distributed across a decentralized blockchain network such as Ethereum or Ontology. A smart contract is automatically executed when certain conditions are met. Once the code is executed, it is virtually impossible to reverse or alter.

Smart contracts enable transactions and agreements to be anonymously executed among two or more parties that do not trust each other, without the need for a third-party authority, justice system or another external mechanism.

A smart contract is analogous to a vending machine, as opposed to a store where you have to pay a merchant to buy. With a vending machine, you don’t have to deal directly with the merchant (vending machine owner) since you can simply transact automatically by inserting coins in the machine and your chosen soda will drop. This direct way of transacting without the need to know or trust who you’re dealing with is what makes a smart contract favorable. In fact, businesses have already started implementing smart contracts in their systems as they provide better protection from losses, as well as make customers feel safe.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts