Mục lục

What Is a Spot Market?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Thị trường giao ngay
Một thị trường công khai trong đó tiền điện tử được giao dịch để thanh toán ngay lập tức. Nó trái ngược với thị trường kỳ hạn, trong đó việc thanh toán sẽ đến hạn vào một ngày sau đó.

Spot Market

A public market in which cryptocurrencies are traded for immediate settlement. It contrasts with a futures market, in which settlement is due at a later date.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts