Mục lục

What Is a State Channel?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Kênh tiểu bang
Giải pháp mở rộng quy mô lớp thứ hai giúp giảm tổng số giao dịch trên chuỗi cần thiết, chuyển các giao dịch ra ngoài chuỗi và cho phép người tham gia đăng nhập vào chuỗi chính sau nhiều giao dịch ngoài chuỗi.

State Channel

A second-layer scaling solution that reduces the total on-chain transactions necessary, moving the transactions off-chain and letting participants sign to the main chain after multiple off-chain transactions.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts