What Is a Tipset?

[QC]

Mục lục

Mẹo nhỏ

Bộ tip là một tập hợp, chứ không phải là một chuỗi, các khối tạo nên một chuỗi khối.

Mẹo nhỏ là gì?

Mẹo nhỏ là một thuật ngữ chủ yếu được sử dụng để mô tả chuỗi khối của hệ thống lưu trữ phi tập trung Filecoin. Cơ chế đồng thuận của Filecoin được xây dựng trên các bộ tiền boa, vì hệ thống Đồng thuận mong đợi của họ (không giống như Bitcoin) dựa trên bầu cử và cho phép nhiều người khai thác trở thành người lãnh đạo được bầu chọn trong một vòng.

Điều này có nghĩa là Filecoin (hoặc một hệ thống lưu trữ tương tự khác) cho phép nhiều hơn một công cụ khai thác lưu trữ tạo ra các khối trong một kỷ nguyên, do đó làm tăng thông lượng mạng. Đặt một chuỗi khối trên các bộ tipet cũng có thể góp phần bảo mật cho mạng: nói một cách đơn giản, vì trọng lượng của mỗi bộ tipet tương ứng với dung lượng lưu trữ mà nó cung cấp, nên bất kỳ nút nào cố gắng làm gián đoạn việc tạo ra các khối hợp lệ đều phải chống lại sở thích của sự đồng thuận đối với chuỗi nặng hơn.

Hệ thống mẹo của Filecoin tương tự như Ethereum, vì hệ thống thúc đẩy người tham gia cộng tác và ngăn chặn công việc bị lãng phí thông qua việc tăng thông lượng chuỗi.

Lợi thế của việc sử dụng hệ thống bộ tip là các thợ đào sẽ tập hợp lại với nhau để hỗ trợ chuỗi nặng nhất hoặc chuỗi đang tạo ra giá trị – điều này là do các hệ thống lưu trữ phi tập trung ưu tiên các chuỗi cung cấp nhiều dung lượng hơn. Các mẹo nhỏ là chuỗi nhẹ hơn sẽ trở thành các khối mồ côi, vì chúng không có sức mạnh lưu trữ lớn hơn.

Đọc thêm:  Who Is Satoshi Nakamoto?

Tipset

A tipset is a set, rather than a chain, of blocks that make up a blockchain.

What Is a Tipset?

A tipset is a term mostly used to describe the blockchain of decentralized storage system Filecoin. Filecoin’s consensus mechanism is built on tipsets, as their Expected Consensus system (unlike Bitcoin) is election-based and allows for multiple miners to be the elected leaders in a round.

This means that Filecoin (or another similar storage system) allows more than one storage miner to create blocks in one epoch, which in turn increases the network throughput. Basing a blockchain on tipsets can also contribute to the security of the network: simply put, since each tipset’s weight is relative to the amount of storage it provides, any node that attempts to disrupt the creation of valid blocks must contend against the consensus’ preference for heavier chains.

Filecoin’s tipset system is similar to Ethereum, since the system motivates participants to collaborate and prevents work being wasted through an increase in chain throughput.

The advantages of using a tipset system are that miners will gather together to support the heaviest chain, or the chain that is creating value — this is because decentralized storage systems naturally prioritize chains that are offering more storage. Tipsets that are lighter chains become orphan blocks, since they don’t have the draw of greater storage power.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts