Mục lục

What Is a Validator?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

Validator

A participant on a proof-of-stake (PoS) blockchain, involved in validating blocks for rewards.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle  – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!