What is an “Arbitrage”?

[QC]

Mục lục

Chuyên đăng kinh doanh chênh lệch giá

Kinh doanh chênh lệch giá là hoạt động mua và bán nhanh chóng cùng một tài sản trên các thị trường khác nhau để tận dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường.

Các thị trường, chẳng hạn như sàn giao dịch chứng khoán và tiền điện tử, về bản chất là không hiệu quả do vô số yếu tố: mức độ tiếp cận thông tin khác nhau giữa những người tham gia thị trường, các công cụ và kỹ thuật giao dịch khác nhau, chi phí giao dịch, tâm lý con người và hơn thế nữa. Những sự kém hiệu quả này thường dẫn đến sự khác biệt giữa giá của cùng một tài sản – ví dụ: tiền điện tử – ở các thị trường khác nhau.

Các nhà kinh doanh chênh lệch giá tận dụng những chênh lệch giá này bằng cách mua gần như đồng thời một tài sản trên thị trường có giá rẻ hơn và sau đó bán nó ở thị trường có giá cao hơn.

Lý do chính cho sự tồn tại của kinh doanh chênh lệch giá thường là sự kém hiệu quả của thị trường. Các nhà kinh doanh chênh lệch lợi nhuận từ việc này bằng cách làm cho thị trường hiệu quả hơn, đảm bảo rằng cùng một tài sản được định giá tương tự trên các sàn giao dịch khác nhau. Bằng cách mua trên sàn giao dịch rẻ hơn và bán trên sàn đắt hơn, các nhà kinh doanh chênh lệch giá thu hẹp “mức chênh lệch” tồn tại giữa các sàn giao dịch này, do đó giảm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và do đó làm cho thị trường hiệu quả hơn. Kinh doanh chênh lệch giá là một lực lượng quan trọng vì nó đảm bảo rằng không có tài sản nào lệch khỏi giá trị hợp lý của chúng trong thời gian dài và tăng cường dòng chảy thanh khoản giữa các sàn giao dịch.

Đọc thêm:  What is a Cryptocurrency?

Với bản chất của cách thức thực hiện chênh lệch giá (mua và bán cùng một số lượng trên các sàn giao dịch khác nhau), nhà kinh doanh chênh lệch giá có rất ít hoặc không có rủi ro về giá đối với chiến lược này. Tuy nhiên, có rủi ro liên quan đến chênh lệch giá, xuất phát từ việc cần phải thực hiện chiến lược gần như ngay lập tức và chi phí giao dịch (hoa hồng). Các nhà kinh doanh chênh lệch giá thường trả rất nhiều tiền hoa hồng vì mỗi đơn vị giao dịch yêu cầu nhà giao dịch trả cho các sàn giao dịch khác nhau mà họ đang giao dịch.

Giao dịch chênh lệch giá có thể được thực hiện giữa hai hoặc nhiều thị trường với một hoặc nhiều tài sản. Ví dụ: nó có thể đơn giản như mua Bitcoin (BTC) với giá 14,975 đô la cho mỗi đồng xu trên sàn giao dịch A và bán nó với giá 14,987 đô la trên sàn giao dịch B. Các giao dịch phức tạp hơn cũng có thể diễn ra, như chênh lệch giá tam giác, bao gồm việc mua và bán ba tài sản khác nhau ở ba thị trường khác nhau.

Sự phát triển của công nghệ, chẳng hạn như giao dịch tự động, có xu hướng loại bỏ các cơ hội giao dịch chênh lệch giá nhanh hơn nhiều, khiến việc thực hiện trở nên khó khăn hơn đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, chừng nào thị trường vẫn không hoạt động hiệu quả một cách hoàn hảo, thì kinh doanh chênh lệch giá sẽ tiếp tục thực hiện chức năng quan trọng của nó.

Arbitrage

Arbitrage is the practice of quickly buying and selling the same asset in different markets to take advantage of price differences between the markets.

Đọc thêm:  What Is An Order Book?

Markets, such as stock and cryptocurrency exchanges, are by nature inefficient due to a multitude of factors: differing degrees of access to information among market participants, different trading tools and techniques, transaction costs, human psychology and more. These inefficiencies often result in a difference between the prices of the same asset — for example, a cryptocurrency — in different markets.

Arbitrage traders take advantage of these price differences by near-simultaneously buying of an asset in the market where it is cheaper, and then selling it in the market where it is priced higher.

The main reason for the existence of arbitrage is usually market inefficiencies. Arbitrageurs profit from this by making markets more efficient, ensuring that the same asset is similarly priced across different exchanges. By buying on the cheaper exchange and selling on the more expensive one, arbitrageurs narrow the “spread” that exists between these exchanges, thus reducing the opportunity for arbitrage and therefore making markets more efficient. Arbitrage is a crucial force as it ensures that no assets deviate from their fair value for prolonged periods of time and enhances the flow of liquidity between exchanges.

Given the nature of the way that arbitrage is executed (buying and selling the same quantity on different exchanges), the arbitrageur takes little to no price risk on the strategy. However, there is risk involved in arbitrage, which comes from needing to execute the strategy near-instantaneously and the cost of trading (commissions). Arbitrageurs usually end up paying a lot in commissions as every unit of trade requires the trader to pay the different exchanges he/she is trading on.

Arbitrage trades can be performed between two or more markets with one or more assets. For example, it can be as simple as buying Bitcoin (BTC) at $14,975 per coin on exchange A and selling it for $14,987 on exchange B. More complicated trades can also take place, like triangular arbitrage, which involves the buying and selling of three different assets in three different markets.

Đọc thêm:  What are bits?

The development of technologies, such as automated trading, tends to eliminate opportunities for arbitrage trading much more quickly, making the practice more difficult for the traders. However, for as long as markets remain not perfectly efficient, arbitrage will continue to perform its vital function.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts