What is an atomic swap?

[QC]

Mục lục

Hoán đổi nguyên tử

Việc chuyển tiền điện tử từ bên này sang bên khác mà không cần sử dụng sàn giao dịch hoặc trung gian khác.

Hoán đổi nguyên tử là gì?

Theo truyền thống, để mua hoặc bán tiền điện tử, người dùng bắt buộc phải sử dụng sàn giao dịch tập trung. Thỏa thuận này có một số nhược điểm: cả hai bên phải tìm được một sàn giao dịch mà họ tin tưởng, các sàn giao dịch thường gặp thời gian ngừng hoạt động trong thời gian nhu cầu cao và các sàn giao dịch phải chịu sự giám sát của nhà nước.

Ngược lại, hoán đổi nguyên tử cho phép giao dịch trực tiếp từ ví sang ví giữa hai đồng nghiệp, sử dụng hợp đồng thông minh được thiết kế đặc biệt thay cho trao đổi.

Hoán đổi nguyên tử dựa trên hợp đồng thời gian băm (HTCL). Mỗi HTCL đều bao gồm một HashLock, có thể được sử dụng để khóa và mở khóa đơn vị tiền tệ đã gửi bằng chìa khóa chỉ dành cho người gửi tiền và Khóa thời gian, tự động trả lại tiền cho người gửi tiền nếu giao dịch không được hoàn thành trong một khung thời gian đã định.

Trong một tình huống ví dụ, Bên A tạo một địa chỉ HTCL và gửi tiền điện tử của họ. Sau đó, một mật mã sẽ được tạo, cùng với một hàm băm của mã đó. Bên A gửi băm cho Bên B, người này sử dụng nó để tạo địa chỉ. Bên B gửi tiền điện tử của họ bằng địa chỉ đó. Bởi vì Bên A có mật mã được sử dụng để tạo băm, họ có thể truy cập vào số tiền mà Bên B gửi vào.

Tại thời điểm này, hợp đồng sẽ gửi mật mã cho Bên B, người sử dụng mật mã này để truy cập vào số tiền mà Bên A. ký gửi. Nếu các hợp đồng không được ký kết trong khung thời gian quy định, cả hai khoản tiền đặt cọc sẽ tự động được trả lại cho người gửi tiền có liên quan.

Đọc thêm:  What is a Candlesticks?

Hoán đổi nguyên tử có thể được sử dụng để giao dịch trên chuỗi giữa các blockchain khác nhau với các đồng tiền gốc khác nhau hoặc ngoài chuỗi sử dụng các nhánh của các blockchain chính được đề cập. Hoán đổi nguyên tử ngoài chuỗi cung cấp tốc độ giao dịch được cải thiện đáng kể, nhưng chúng vẫn chưa được phát triển đầy đủ.

Atomic Swap

The transfer of cryptocurrency from one party to another, without the use of an exchange or other intermediary.

What is an atomic swap?

Traditionally, in order to buy or sell a cryptocurrency, a user is required to use a centralized exchange. This arrangement has several drawbacks: both parties must find an exchange they trust, exchanges often suffer downtime during periods of high demand, and exchanges are subject to state oversight.

By contrast, an atomic swap enables direct wallet-to-wallet trading between two peers, using a specially designed smart contract in place of an exchange.

Atomic swaps are based on hash timelock contracts (HTCLs). Every HTCL includes a HashLock, which can be used to lock and unlock the deposited currency with a key available only to the depositor, and a TimeLock, which automatically returns funds to the depositor if the transaction is not completed within a set timeframe.

In an example scenario, Party A creates an HTCL address and deposits their cryptocurrency. A passcode is then created, along with a hash of that code. Party A sends the hash to Party B, who uses it to generate an address. Party B deposits their cryptocurrency with that address. Because Party A has the passcode used to generate the hash, they can access the coins deposited by Party B.

At this point, the contract sends the passcode to Party B, who uses it to access the coins deposited by Party A. If the contracts are not signed within the specified timeframe, both deposits are automatically returned to the relevant depositor.

Đọc thêm:  What Is a Mining Reward?

Atomic swaps can be used to trade on-chain between different blockchains with different native coins, or off-chain using offshoots of the main blockchains in question. Off-chain atomic swaps offer significantly improved transaction speeds, but they have not yet been fully developed.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts