What is an “Attestation Ledger”?

[QC]

Mục lục

Sổ cái chứng thực

Sổ cái chứng thực là một sổ tài khoản được thiết kế để cung cấp bằng chứng về các giao dịch riêng lẻ. Nó thường được sử dụng để “chứng thực” rằng một giao dịch tài chính đã diễn ra, hoặc để chứng minh tính xác thực của các giao dịch hoặc sản phẩm.

Attestation Ledger

An attestation ledger is an account book designed to provide evidence of individual transactions. It is generally used to “attest” that a financial transaction took place, or to prove authenticity of transactions or products.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts