Mục lục

What Is an Exchange Traded Fund (ETF)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Quỹ giao dịch hối đoái (ETF)
Một chứng khoán theo dõi một rổ tài sản như cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử nhưng có thể được giao dịch như một cổ phiếu duy nhất.

Exchange Traded Fund (ETF)

A security that tracks a basket of assets such as stocks, bonds, and cryptocurrencies but can be traded like a single stock.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts